Erfaringer med TN70

Erfaringer med TN70

Vi begynner nå å få en del erfaringer med innslaget av nederlandsk Yorkshire (Z-linje) i den norske hybridpurka (TN70). Mange er positive, men vi har også utfordringer som vi tar tak i med konkrete tiltak for å effektivisere seleksjonen.  

Fra midten av januar 2013 har Norsvin hatt sædproduksjon med Z-råner på seminstasjonen og levert Z-sæd i første rekke til formeringsbesetninger, men i 2014 også i økende grad til bruksbesetninger med egenrekruttering.  

Fortsatt dominerer LY-purka blant hybridene, men antall TN70-prestasjoner begynner å bli såpass mange at det avtegner seg et visst bilde av karakteristiske trekk. Bildet er sammensatt med både positive og negative fortegn, og det er derfor viktig å ta tak i de utfordringene vi har med Z. Dette gjør vi ved et sett av tiltak både på lang og kort sikt.

Eksteriøregenskaper

For beineksteriør har det kommet tydelige tilbakemeldinger fra flere. Det er særlig små innerklauver bak som har vært påpekt, men vi har foreløpig ingen dokumentasjon på holdbarhet hos TN70-purker sammenlignet med LY. 

Om det noe svake nivået for beineksteriør er genetisk betinget er vanskelig å si noe sikkert om. Arvegraden for eksempel for innerklauver er bare ca. 12 prosent, slik at miljøet her har stor betydning. Generelt er Z-populasjonen kjennetegnet ved robuste dyr.

Tiltak, eksteriør: 

  • Norsvins eksteriørprotokoll (felt) implementert i Z-avlen pr 1/1-2015
  • Eksteriør vektlegges ved seleksjon/påsett i den norske Z-besetningen
  • Eksteriør vektlegges ved seleksjon av nederlandske Z-råner brukt i den norske Z-besetningen fra februar 2015
  • Fôrmanualer for TN70 oppdateres kontinuerlig, i samarbeid med Topigs Norsvin

Atferd

Vi har fått meldinger fra flere om at TN70-dyr er mer aktive og urolige enn LY-dyr. Noen opplever også en mer aggressiv atferd hos purkene, og enkelte erfarer dette også blant smågrisene. Mer aktive griser er også nevnt som en positiv egenskap, gjennom økt livskraft og overlevelse hos smågrisene.

Tiltak, atferd:

  • Lynne vektlegges ved seleksjon/påsett i den norske Z-besetningen
  • Analyse av Ingris-data: Dødelighet og antall avvente sammenlignet med LY og forskjell mellom råne-avkomsgrupper
  • Det utvikles tilbakemeldingsverktøy for kunder av formeringsbesetningene, for å samle slektskapsinformasjon om aggressive purker.
  • Det jobbes videre med lynne sentralt i Topigs Norsvin, bl.a. i FoU-gruppa, der det er et forskningsprosjekt som omhandler sosiale interaksjoner. 

Tilbakemeldinger til Norsvin registreres fortløpende. Det gjelder både positive og negative tilbakemeldinger rundt purke- eksteriør-egenskaper og atferd/lynne.

I uke 6 sendes det ut en spørreundersøkelse om TN70-purka (LZ), produksjonsresultater og erfaringer. Undersøkelsen inngår i en masteroppgave ved NMBU; «Norsvins hybridpurke, TN70 – Forventninger, produksjonsresultater og funksjon.»

Vi oppfordrer alle til å sette av 15 minutter og besvare spørsmålene i undersøkelsen. Den vil gi oss en systematisk kartlegging av erfaringer med TN70 ute i besetningene.

Slaktegrisegenskaper

Det er gjennomført fôringsforsøk med sammenligning av LY- og TN70- kastrater for å skaffe mer kunnskap om produksjonsegenskaper og riktig fôring. Det ser ut til at TN70 er noe bedre på fôrforbruk, mens LY som forventet har høyere kjøttprosent. I forsøket er det ikke forskjell på dekningsbidrag per gris mellom LY- og TN70-kastratene. Vi vil utvikle fôringsanbefalinger for slaktegris slik at vi unngår for feite dyr, og videreutvikle anbefalingene for oppdrett av purker. Fôringsanbefalingene vil bli utviklet i nært samarbeid med norsk og nederlandsk ekspertise på området. 

Purkeegenskaper

Kullresultater for 1. kullspurker etter 01.02.14 fra besetninger med både LY- og TN70-purker viser bl.a. at TN70 har færre dødfødte enn LY-purker og avvenner også flere smågris enn LY. Det er få TN70-purker som har fått sitt 2. kull, resultater så langt viser svært lovende kullresultater for disse. Resultatene så langt viser også at TN70-purkene blir inseminert og får sitt første kull ved lavere alder enn LY-purkene. Vi ser også at TN70-purka har evne til å avleire mer spekk enn LY-purka, noe som forventes å være en positiv egenskap for purkenes holdbarhet.

 

For Norsvin: Målfrid Narum, fag- og seminsjef, Erling Sehested avlssjef og Dan Olsen, avlsforsker.