Kompetansebevis dyrevelferd

Dyrevelferd er viktig – først og fremst for grisen, men også for bonden, forbrukeren og samfunnet for øvrig. De senere år har det blitt satt økt fokus på dyrevelferd, både i Norge og i våre naboland, og samfunnets krav til dyrevelferd har økt. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette også i tiden framover. 

Lovverket stiller krav om at dyreeier og andre med ansvar for svin skal kunne dokumentere nødvendig kunnskap om dyras atferdsmessige og fysiologiske behov. Videre har dyreeier ansvar for at personell som håndterer dyra har nødvendig kompetanse til å håndtere dyrapå en god måte. Kunnskap om dyrevelferd er en viktig del av denne kompetansen.

Fødeavdeling

Kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon

Fra 2004 til 2012 var det tilbud om et eget studiekurs som førte fram til kompetansebevis for svin. Dette kurset var basert på studieringer, samt gjennomgang av egen besetning med innsending av data og felles gjennomgang av én besetning i studieringen sammen med rådgiver. Svinenæringen var den første av husdyrnæringene som tilbød kurs som ga kompetansebevis innen dyrevelferd, og over 1400 studiehefter ble solgt i løpet av 2004/2005.

I næringens strategiplan for norsk svinehelse 2011 – 2015 er det vedtatt at kurset “Dyrevelferd for gris” skal videreføres. Det ble i 2012 etablert en gruppe som utarbeidet et revidert kursopplegg. Under arbeidet med revidering av kurset ble det lagt vekt på betydningen av å nå fram til flest mulig av framtidas svineprodusenter med nødvendig kunnskap for å sikre god dyrevelferd. Samtidig er det viktig å se arbeidet for god dyrevelferd som en selvsagt og naturlig del av den daglige driften i grisehuset. Etter en nøye vurdering kom gruppa fram til at den beste måten å nå disse målene på, var å inkludere dyrevelferd i Norsvinskolens tre modulkurs; smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Disse kursene har derfor gjennomgått en revidering, og framstår fra 2013 i “ny drakt”, hvor fokus på dyrevelferd er vektlagt gjennom hele produksjonen.

For å oppnå kompetansebevis må man i tillegg til å gjennomføre aktuelle moduler av den reviderte Norsvinskolen, gjennomføre et endagskurs i dyrevelferd. Dette kurset legger vekt på forholdene i egen besetning, blant annet ved at alle deltagerne skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data gjennomgås på kurset. Dette kurset vil også fokusere på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.

Det utstedes tre varianter av kompetansebevis:

• Kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon - krever alle tre moduler av Norsvinskolen + dagskurs i dyrevelferd

• Kompetansebevis for dyrevelferd i smågrisproduksjon - krever Norsvinskolen smågrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd

• Kompetansebevis for dyrevelferd i slaktegrisproduksjon - krever Norsvinskolen slaktegrisproduksjon + driftsledelse + dagskurs i dyrevelferd

Studiehefte: Dyrevelferd hos gris

Studiehefte dyrevelferd

Det er utarbeidet et oppdatert kurshefte i 2013 som vil benyttes både i Norsvinskolens tre modulkurs og i endagskurset om dyrevelferd. Det er vårt håp at flest mulig vil gjennomføre alle kursene og oppnå både “Cand pig- tittelen” og kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon. Med denne kompetansen er du godt rustet til å oppnå gode resultater i grisehuset. Samtidig bidrar du til å sikre norsk svineproduksjon tillit hos forbrukerne ved å vise at dyrevelferd tas på alvor. Uansett om du tar ett eller flere kurs, håper vi at dette studieheftet vil bidra til å gi deg ny kunnskap som kommer både deg og grisene dine til gode.

Mer informasjon: Kurs i dyrevelferd (Animalia)