Forskrift om MRSA-kompensasjon fastsatt

Forskrift om MRSA-kompensasjon fastsatt

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved nedslakting som følge av MRSA er nå fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden. Det er ikke gjort store endringer i kompensasjonen til svineprodusentene i forhold til forslaget som var sendt på høring.

Det innebærer at det med dagens forskrift gis svært liten statlig kompensasjon til svineprodusenter som pålegges nedslakting som følge av MRSA-smitte. Dette til tross for tilnærmet like høringssvar fra hele næringa. Full statlig kostnadsdekning har vært en viktig prinsipiell sak, da MRSA er antibiotikaresistente gule stafylokokker som forårsaker «allmenfarlig smittsom sykdom» hos folk, på linje med blant andre HIV, kopper og tuberkulose, og altså ikke noen dyresykdom.

Hva innebærer den nye forskriften?

Forskriften innebærer at det blir gitt et erstatningsbeløp på kr 3.300,- per livdyr eldre enn 18 uker, uavhengig av forsikringsordninger. Norsvin mener kompensasjonen må gis utfra produksjonstap basert på den enkeltes driftsregnskap. Det vil gi en mer rettferdig behandling.

De standardiserte satsene i forskriften er beregnet ut fra at bøndene selv skal dekke produksjonstapet de 12 første månedene etter nedslaktingen. De reelle avbruddstapene vil derfor ikke bli dekket, da statens sats bare vil dekke ca 10-20 % av det reelle produksjonstapet. Resten må svineprodusentene dekke selv. Dette er sterkt beklagelig.

Veien videre

Norsvin støtter opp om strategien om å prøve å holde svinepopulasjonen fri for MRSA-bakterier. Det er imidlertid nasjonale myndigheter som gjør vedtak om nedslakting og det bør følgelig være rimelig at det er fellesskapet og ikke bøndene som skal betale for å bekjempe en bakterie som forårsaker allmenfarlig smittsom sykdom hos folk, en jobb som gjøres for folkehelsemyndighetene.

Norsvin har beregnet at det årlig er behov for ca. 50 millioner kroner for å dekke produksjonstap, gitt at 2 – 3 % av purkene blir rammet per år. I det store bildet er dette en langt lavere sum enn hva det vil koste samfunnet hvis utbredelsen av MRSA-bakterien kommer ut av kontroll.

Vi ser behandlingen av budsjettet for 2016 som en ny anledning til å få vedtatt en endret forskrift, der fellesskapet tar regningen for myndighetenes bekjempelse av allmenfarlige smittsomme sykdommer hos folk.

 

Les mer:

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikarestente bakterier (MRSA) (regjeringen.no)

Informasjon om forskrift om kompensasjon ved MRSA i svinebesetninger (regjeringen.no)

Faktanotat MRSA (Norsvin)

 

Bakgrunn

  • Landbruks- og matdepartementet har en klar strategi på at norske svinebesetninger skal holdes frie for MRSA.
  • Ved tett samarbeid mellom myndigheter og landbruksnæringen kan Norge fortsatt være ett av få land i verden som er tilnærmet fritt for MRSA i svinepopulasjonen.
  • Norske svineprodusenter bidrar aktivt i kampen for å utrydde antibiotikaresistente bakterier i besetningene.