LA-MRSA og tiltak

LA-MRSA og tiltak

15 av totalt 30 mistenkte besetninger har nå testet positivt for LA-MRSA. Mattilsynet regner ikke med at det kommer nye mistenkte besetninger. Norsvin er svært opptatt av at en samlet svinenæring nå setter inn alle tiltak for å hindre at ytterligere smitte kommer inn i norske grisehus.

Av de 15 positive besetningene er 5 smågrisprodusenter og 10 slaktegrisprodusenter. En besetning ligger i Troms, en i Sør-Trøndelag og de øvrige er i Nord-Trøndelag. Slakting og vask/desinfisering gjennomføres nå fortløpende i alle positive besetninger, opplyser Mattilsynet.

Utbruddet i Trøndelag har synliggjort en rekke utfordringer for både helsevesenet, Mattilsynet og svinenæringa;

  1. Det viser seg at det er svært vanskelig å få testet mennesker for MRSA i det offentlige og private helsevesenet, da utenlandske røktere ofte ikke har fastlege. Dette er det viktigst forebyggende tiltaket vi kan sette i verk.
  2. Det foregår mye livdyrflyt på tvers av helsepyramiden – ofte i forståelse med eller i regi av slakteriet. Dette bidrar til å undergrave dagens helsepyramide, som har vært og er et samarbeid mellom myndighetene og næringen og som ble etablert for å hindre ukontrollert smittespredning.
  3. Det foregår omfattende transport av smågriser over regiongrensene.
  4. Mange svineprodusenter er ikke lojale til nødvendig testing av personer og biosikkerhetsmessige tiltak for å hindre smitte inn i egen besetning.
  5. LA-MRSA betegnes fortsatt ofte som en svinesjukdom, tross at dette kun er tilstedeværelse av en bakterie som ikke gjør grisene syke, men kun er et folkehelseproblem.
  6. Forbrukerne skiller ikke mellom LA-MRSA og antibiotikaresistente bakterier som finnes på kyllingkjøtt

Norsvins styre har nylig behandlet saken, og er svært bekymret for situasjonen. De ønsker offensivitet og opprydding innenfor alle områdene nevnt over.  Samtidig er Norsvin svært klare på for at svineprodusentene ikke skal bli skadelidende ved pålagt sanering mot LA-MRSA, da tilstedeværelsen av bakteriene i svinebesetningene ikke har noen betydning for svinehelsa, men kun er et folkehelseproblem.

Styrevedtak

Norsvins styre ser med bekymring på de siste ukers utvikling med utbrudd av LA-MRSA og den omfattende livdyrhandelen som kommer fram i oppsporingen av denne og liknende saker de siste årene. Dette er i strid med tidligere vedtatte retningslinjer i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin. 

Styret ber derfor administrasjonen arbeide for:

  1. Å få på plass en forskrift som legger til rette for at svineprodusenter, røktere og andre som har kontakt med norske svinebesetninger må teste seg for LA-MRSA etter å ha vært i kontakt med utenlandske svinebesetninger og miljøer med stor utbredelse av LA-MRSA.
  2. Å få på plass en forskrift som sikrer svineprodusentenes økonomiske situasjon ved kompensasjon for økte kostnader og driftstap ved en eventuell båndlegging, utbrudd og sanering av LA-MRSA.
  3. Å få på plass en «bransjestandard for omsetning av livdyr» i samarbeid mellom næring, bransjen, forsikringsselskaper og myndigheter. Standarden skal bygge på tidligere vedtatte retningslinjer for livdyromsetning som bidrar til redusert risiko for spredning av smitte, og som gir en klar avgrensing av dyreflyt mellom regioner. Dette skal sikre og videreutvikle dagens avls- og helsepyramide.   
  4. Gjennom informasjon og kommunikasjon å sørge for at alle svineprodusenter ser verdien av norsk svineproduksjons unike helsestatus, og derigjennom sørge for å gjennomføre alle pålagte og anbefalte tiltak hva gjelder smitteforebyggende tiltak.

Hovedregel

Personer som har vært i svinebesetninger i andre land anbefales test for LA-MRSA før de går inn i norske besetninger. Dette gjelder både besetningseier m/familie, rådgiver og innleid arbeidskraft (dersom man må inn i en norsk besetning før det foreligger en negativ svar på testen anbefales det bruk av engangshansker, hodeplagg og ansiktsmaske kategori FFP3 +helst etter å ha dusjet inn).

Ikke farlig å spise kjøtt

LA-MRSA er multiresistente gule stafylokokker som kan finnes hos produksjonsdyr, spesielt svin, og som kan smitte både mellom dyr og mellom mennesker og dyr. Grisene blir ikke syke, og bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker.

matprat_Skinkebiff skive

Foto: www.matprat.no

For mennesker som allerede har svekket helse, kan imidlertid LA-MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet bekrefter at det er trygt å spise kjøttet. Bakterien finnes i hovedsak på huden, og vil i stor grad bli uskadeliggjort gjennom slakteprosessen. Eventuelle gjenværende bakterier vil finnes på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig med god kjøkkenhygiene ved håndtering av rått kjøtt.