Vil ta MRSA-kampen, men etterlyser gode erstatningsordninger

Vil ta MRSA-kampen, men etterlyser gode erstatningsordninger

Som eneste land i verden har Norge mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA). Nå trues kampen, fordi svineprodusentene ikke får god nok kompensasjon etter utslakting av smittede besetninger.

Den nye forskriften om kompensasjon for nedslaktning som følge av LA-MRSA har vært ute på høring. I forskriften legges det opp til en kompensasjonsordning som i liten grad dekker svineprodusentenes tap.

LA-MRSA-bakterien er ikke farlig for grisen, men kan være en trussel for folkehelsa dersom den spres til helseinstitusjoner. Svinenæringa har vært positive til bekjempelse av bakterien, som har kommet inn i svinebesetningene etter smitte fra mennesker. Dersom LA-MRSA påvises i en besetning, slaktes grisene ut, og svineprodusenten står igjen med store inntektstap. Norsvin presiserer i sitt høringsinnspill at LA-MRSA ikke er noen dyresykdom, men en bakterie som truer folkehelsa, og at bøndene derfor ikke skal dekke kostnadene ved sanering. - Et viktig prinsipp for oss er at forsikringsordningene ikke skal belastes ved erstatning, sier styreleder i Norsvin, Geir Heggheim. – Dersom vi får mange saneringer og store erstatningsbeløp fra forsikringene, vil enten premiebeløpet stige eller forsikringsbransjen vil unnta LA-MRSA i sine vilkår. I begge tilfellene vil det da være bøndene som betaler for folkehelseproblemet.

Den norske svinenæringa har jobbet kontinuerlig over mange år for å sikre god dyrehelse, og Norge har som eneste land i verden mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA. Det jobbes med en ny bransjestandard for å unngå spredning mellom norske besetninger.

For å opprettholde motivasjonen hos norske svineprodusenter med å forsøke å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA er det er svært viktig at det etableres økonomiske ordninger som gjør den enkelte bonde skadesløs når bakterien påvises. Dersom ordningen som etableres ikke blir tilstrekkelig forutsigbar og sikrer den berørte bonde, kan det bli vanskelig å opprettholde den felles visjonen om å holde den norske svinepopulasjonen fri for LA-MRSA.

Fakta om MRSA

  • MRSA er bakterier (resistente stafylokokker) som har utviklet motstand mot flere viktige antibiotika som brukes for å behandle infeksjoner hos mennesker og dyr.
  • Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.
  • Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. For mennesker som allerede som har svekket helse kan LA-MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.
  • LA-MRSA utgjør ingen mattrygghetsrisiko: det er liten fare for at LA-MRSA skal smitte til mennesker via kjøtt og kjøttprodukter fra griser som er smittet med LA-MRSA.

Les mer: Norsvins høringssvar om kompensasjon ved LA-MRSA

Kontaktpersoner Norsvin

Styreleder Geir Heggheim, tlf. 905 29 947

Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve, tlf. 911 25 593

Overveterinær Peer Ola Hofmo, tlf. 917 48 833