- Krevende å gå alene

- Krevende å gå alene

- Vi har sett etter partnere i USA, men endte med Topigs-fusjonen. Vi tror den vil sikre oss utvikling, trygghet og vekst. Historien har vist oss at det er krevende å gå alene i store markeder som det amerikanske, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim.

 

 

- Hvorfor skal Norsvin erobre hele verdensmarkedet? Holder det ikke med USA og de andre markedene som Norsvin betjener i dag?

- Det er et viktig spørsmål. Men jeg vil slå fast at det ikke hersker noen tvil om Norsvins internasjonale satsing. Hensikten er å sikre finansieringen av avlsarbeidet i Norge. Vi skal dra hjem eksportinntekter som finansierer vårt tunge forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) med økt intensivitet i forhold til i dag, slik at produktutviklingen skal skyte ytterligere fart. Det er vårt mandat. Skandinavia og USA er hovedmarkedene våre i dag, og de kompletterer Topigs’ markedsdekning på en utmerket måte. I Sverige og Finland har vi vært i 20 år, og disse markedene har gitt oss positive resultater, stabile inntekter og bidratt til å finansiering av avlsfremgangen og farten på denne. Da vi på 90-tallet kjøpte 50 % av aksjene i den svenske Avlspoolen, hadde dette selskapet 15 prosent markedsandel og det produsertes 4,5 mill slaktegriser i Sverige. I dag er vi oppe i 45 prosent markedsandel mens totalproduksjonen har falt til 2.7 mill slaktegriser, altså vi har hatt en betydelig vekst i et sterkt fallende marked. Det sier litt om hvordan den norske genetikken presterer sier styrelederen. 

- Det har vært brattere motbakker i USA?

- Ja. Vi har vært i USA siden 2002, og der har vi hatt stor framgang men også sterke tilbakeslag. Jeg pleier å si at vi både har hatt skjær i sjøen, og i tillegg har vi hatt sjø på skjæret.  Det betyr at det i perioder har vært både tungt og vått. Men hver gang det har buttet mot som verst er det alltid kvaliteten på produktet vårt som har tatt oss videre. I konkurranse med de største avlsselskapene i verden har vi sett at vår gris har prestert veldig bra. Dette er lagt merke til og vi ser at i en tid hvor økende fôrpriser har eskalert har vårt avlsmateriell blitt bedre og bedre mottatt i markedet.   Men det er krevende å utvikle seg i et marked hvor vi møter en helt annen struktur, industri og forretnings kultur enn den vi har i Norden. Da kundene våre også startet å etterspørre livdyr ble risikoen og kapital-bindingen stor. Vi har sett at det er krevende å gå alene. APP-utbruddet i 2004 og PRRS-utbruddet i 2010 satte oss år tilbake. Vi har sett at det kan koste å stå alene. Vi har sett etter partnere i USA, men prosessen har endt med denne fusjonen. Den tror vi blir bra. Den gjør oss mindre sårbare og mer robuste. Og vi får del i markeder som det ville tatt oss år og mange penger å opparbeide på egen hånd, sier Heggheim som mener TOPIGS og Norsvin er en perfekt match. Begge selskaper er drevet av fokuset på forskning og utvikling, og vi har raser og linjer som til sammen er en perfekt kombinasjon. I tillegg er markedsposisjonene komplementære, Norsvin bidrar med et solid hjemmemarked i Skandinavia, samt har en fremtredende posisjon i USA og Baltikum, mens TOPIGS er store i resten av verden». 

- Hvordan tror du norske svineprodusenter reagerer på nyheten?

- Jeg tror at dette gjør den norske svinebonden stolt. At et lite husdyrland som Norge har et produkt som befinner seg helt i verdenstoppen er på mange måter litt motstrøms. Små og få husdyrbesetninger skulle jo tale i mot at vi skulle greie å holde samme fart i utviklingen som de store. Men slik har det ikke vært. Vi har vist organiseringsevne og gjennomføringsvilje som andre land ikke har greid. I tillegg har vi hatt veldig motiverte avlsbesetnings eiere. Det har tatt oss dit vi er. At vi er interessante for et stort selskap som Topigs bør gjøre norske produsenter stolte. Bruksstrukturen, organiseringen og helsesituasjonen har vært avgjørende suksessfaktorer for oss. Spesielt har helsesituasjonen vært avgjørende for at vi har kunnet kjøre en livdyrflyt i avlen som andre land ikke har kunnet gjøre.I det daglige vil ikke norske produsenter merke stor forskjell fra i dag. Husk at dette gjelder fusjon av Norsvin International og Togigs International og at verken hjemmemarkedet i Norge eller Holland inngår i fusjonen. Norsvin SA vil derfor bestå som i dag, produktutvalget vil være det samme som i dag, men på sikt tror vi at den norske bonden skal kunne velge mellom flere linjer og produkter. 

- Så dette vil øke svineprodusentenes verdier i Norsvin?

- Absolutt. Med å gjør dette skaffer vi oss stabile eksportinntekter som vil være selve grunnlaget for å fyre den genetiske motoren enda sterkere. Dersom vi i framtiden skulle drevet avl og utviklingsarbeid basert på bare den norske populasjonen, finansiert av den norske bonden, ville seminprisen her heime blitt satt under et veldig stort press. 

- Hva slags type er styrelederen i Topigs, din kollega?

- Han er svinebonde i nord-Holland, og driver en renavlsbesetning. Hollenderne er like oss når det kommer til stykket både når det gjelder kultur og kunnskapstankegang. Topigs International eies 77,5 prosent av samvirkeselskapet som har mye likhet med Norsvin SA, og VION (tilsvarer vårt Nortura) eier resten. Begge selskaper er bondeeide og bondestyrte. Jeg har en åpenbar forventning om at de synergiene som fusjonen vil skape tas ut i form av ytterligere framgang i svineavlen. 

- Du tror ikke at Norsvins oppmerksomhet overfor sine norske kunder sine blir svakere? 

- Nei. Det som er bra ute er bra hjemme. Jeg ser ingen motsetninger her. Jeg hadde vært mye mer bekymret for norske svineprodusenter om vi ikke hadde greid å utvikle produktene våre. Jeg føler at vi har god styring og innflytelse i det nye selskapet. Det er ofte fristende å fortsette slik en alltid har gjort. Det kan virke trygt å gå i kjente og opptråkkete spor. Men det er veldig farlig når alt annet rundt deg forandrer seg, sier styreleder Geir Heggheim.