Dyrevelferd i fokus

Dyrevelferd i fokus

God dyrevelferd er viktig for den enkelte grisen, bonden og for omdømmet til norsk svineproduksjon. Den siste tiden er det avdekket dyrevernsaker i svineproduksjonen, noe Norsvin ser svært alvorlig på.

I Rogaland er Mattilsynet i gang med en egen tilsynskampanje, etter flere nedslående funn under uanmeldte tilsyn. Kampanjen er planlagt å vare fram til 1. april 2018, og i løpet av denne perioden skal alle slaktegrisbesetningene i fylket besøkes.

Sørg for god dyrevelferd!

Som matprodusenter er vi avhengige av tillit både hos forbrukere og politikere. Enkeltsaker kan ha store konsekvenser og ramme en hel næring. Alle må gjøre sitt for å opprettholde god dyrevelferd, det er noe av det viktigste vi gjør som husdyrprodusenter. Norsvins oppfordring er klar: sørg for god dyrevelferd i fjøset ditt!

Et viktig samarbeid

Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at lover og regler innenfor blant annet husdyrholdet blir fulgt. Norsvin ønsker å presisere at personer ansatt i Mattilsynet er offentlige tjenestemenn, som utfører et pålagt arbeid av sin arbeidsgiver. Norsvin forventer at Mattilsynets inspektører blir mottatt på en profesjonell og god måte, samtidig som vi forventer at Mattilsynets personell opptrer på en god måte. Gjensidig respekt og aksept er en forutsetning for et godt samarbeidsklima. 

Norsvin forventer

Lover og forskrifter skal etterleves. Av viktige tiltak i svineproduksjonen vil vi spesielt fremheve følgende:

  • Alle dyr skal ha daglig tilsyn, slik at syke dyr oppdages og at uregelmessigheter med f.eks. fôringsanlegg, vanntilførsel, ventilasjon oppdages.
  • Strø skal brukes i nødvendig utstrekning for å holde dyra tørre og rene, og i slik utstrekning at det alltid er strø på liggeplassen.
  • Grisene skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med (ny veileder kommer).
  • Syke og skadde dyr skal behandles. Om nødvendig skal de plasserer i sykebinge. Sykebingen bør ha rikelig med strø og disse dyrene skal ha ekstra tilsyn.
  • Griser som åpenbart lider eller som ikke responderer på medisinsk behandling skal avlives for å hindre unødig lidelse. Hvis det benyttes boltepistol skal dyret avbløs umiddelbart.
Gris på arm

Alle må gjøre sitt for å opprettholde god dyrevelferd, det er noe av det viktigste vi gjør som husdyrprodusenter. Foto: Norsvin/Frank Holm. 

Rettigheter ved tilsyn

Som produsent har man rett til å ha med et vitne når Mattilsynet kommer på tilsyn. Dette skal Mattilsynet opplyse om. Et vitne bør være en som har kunnskap om svineproduksjon. Mattilsynet kan ikke kreve at det sendes en stedfortreder som ikke er ansvarlig for drifta i grisehuset. I så fall må Mattilsynet dokumentere at produsenten har godkjent at en stedfortreder opptrer på hans/hennes vegne.

Norsvin har oppfordret Mattilsynet til å legge igjen en skriftlig dokumentasjon på hovedfunnene ved tilsyn. Man kan da unngå å komme i en situasjon hvor Mattilsynet og produsent er uenige om hva som ble funnet ved tilsynet og hva som evt. ble sagt. Et vitne vil også kunne bidra i slike tilfeller.

Søk rådgivning

Norsvin håper at tilsyn i svinebesetninger blir gjennomført på en god måte, da dette er til gode for hele næringen. Søk hjelp hos slakteriets helsetjenesteveterinær eller -konsulent om du ønsker bistand og råd rundt tiltak i din besetning. Disse utgjør din regionale rådgivningstjeneste innen dyrehelse og dyrevelferd.

 

Se også:

Helsetjenesten for svin

Helse og velferd i svinebesetninger