Ingris årsstatistikk 2017 – frist for registreringer er 28. februar

Ingris årsstatistikk 2017 – frist for registreringer er 28. februar

Er du ferdig med alle registreringer i Ingris for 2017? Siste frist for registreringer som skal med i årsstatistikken er 28. februar. Resultatene som beregnes er viktige både som sammenligningsgrunnlag for dere som driver med gris og som dokumentasjon på norsk svineproduksjon.

Registrer innen 28. februar
Produksjonsresultater er viktig både for den enkelte svineprodusent og for næringen generelt. Årsstatistikken med tilhørende data i databasen er også viktig som sammenlikningsgrunnlag, dokumentasjon av norsk svineproduksjon, forskning og utvikling i svinebransjen og ikke minst som grunnlag for prognoser for produksjon av svinekjøtt. Norsvin, Animalia og slakteriene legger derfor ned mye jobb i å få mest mulig data av så god kvalitet som mulig.

For å være med i Ingris årsstatistikk for 2017 må alle registreringer for fjoråret være gjort innen 28. februar. De besetningene som har feil og mangler ved denne fristen vil bli tatt ut av beregningsgrunnlaget for nøkkeltallene for de ulike produksjonene.

Er det noe som ikke stemmer eller du trenger hjelp så ta kontakt med rådgiver i slakteri, fôrfirma eller Ingris brukerstøtte.

Hva skal registreres?
For purker skal alle hendelser for alle purker i 2017 registreres. Sjekk at alle purker som er slakta, avlivet, døde eller solgt er registrert som utmeldt. Se også etter at siste pulje med bedekning, grising og avvenning i fjor blitt registrert. Kull som er født i 2017, men ikke avvent før 2018 skal også legges inn.

For smågris og slaktegris tar vi med alle innsett/perioder som er avsluttet i 2017. Det vil si at perioder som er påbegynt i 2016 og avsluttet i 2017 er med i beregningene for 2017, mens perioder som er påbegynt i 2017 og først avsluttet etter nyttår ikke tas med før i 2018. Ta en ekstra sjekk på om alle griser som er døde eller avlivet er registrert. Det er viktig at alt fôr som er kjøpt inn eller forbrukt er registrert i alle perioder for smågris og slaktegris.

Rangering av besetninger
Alle besetninger som skal med i rangeringen og konkurransen om å bli blant årets beste besetninger må ha komplette data for 2017. I besetninger med purker, inkl. purkeringer, må alle obligatoriske registreringer for alle dyr være på plass. For smågris og slaktegris må det være registreringer i tilvekstdelen inkl. fôrforbruk for minst 80% av besetningens årsproduksjon av henholdsvis smågris eller slakteris for å inngå i rangeringen. Når det gjelder satellitter i purkeringer må det være data fra minst tre puljer for at satellitten inngår i rangeringen.

Ajourhetsrapporter på e-post
I forbindelse med årsoppgjøret kjøres det spesielle rapporter som lister ut besetninger som vi mener mangler registreringer for purker, smågris eller slaktegris. Produsenter som mangler registreringer får e-post med oversikt over purker og tilvekst-avdelinger som har manglende registreringer. Får du slike e-poster bør du sjekke de purkene eller avdelingene som er listet opp, og registrere det som eventuelt mangler. Får du e-post om en tilvekstavdeling som ikke er i bruk lenger så ta kontakt.

Konfidensialitet
Det er svineprodusentene som eier dataene i den sentrale databasen og Ingris administrasjonen er svært opptatt av konfidensialitet. Data som dere registrerer i Ingris blir i utgangspunktet bare brukt som grunnlag for beregning av gjennomsnittsresultater for produksjonsgrupperinger og geografiske områder. Resultater, produksjonsomfang eller navn til enkeltprodusenter blir aldri offentliggjort uten den enkelte bondes samtykke. Du skal derfor ikke være redd for å registrere data i Ingris.