Krav til Jordbruksoppgjøret 2018

Krav til Jordbruksoppgjøret 2018

Økte kostnader, null økt målpris, tilskudd SPF og forslag om regulering på purker.

Jordbrukets krav til kommende Jordbruksforhandling er nå klart. Det kreves en total ramme på 1830 mill. kroner, hvorav 1462 gjelder friske budsjettmidler. Kostnadsveksten er beregnet til å bli 1415 mill. kroner og kravet gir grunnlag for en inntektsvekst på 25.300 kroner per årsverk.

Det desidert viktigste punktet for svinenæringa er kravet om det skal gis anledning til å gjennomføre produksjonsregulerende tiltak, der purke er utmålingsgrunnlag for kompensasjon. Det kreves også at produsenter og deres organisasjoner skal gis lov til å samhandle (i samarbeid med markedsregulator) for å supplere markedsregulator (jmfr. Svinedugnaden til Norsvin i 2016)

Dersom vi isolert sett ser på svinenæringa, er det svært få krav. Det kreves ingen økning i målpris på svinekjøtt. Dette begrunnes ut fra markedssituasjonen, noe som fører til at vi i dag ikke klarer å ta ut dagens målpris. For svinenæringa er det spesielt effekten av økte kornpriser som gjør utslag. Kravet øker målprisen på bygg og havre med 8 øre/kg, noe som delvis blir kompensert med økt prisnedskrivning på 3,7 øre. Nettoeffekten forventes å gi en prisøkning på 3 øre per kg kraftfôr, noe som alene tilsvarer en kostnadsvekst på ca.13 øre per kg produsert svinekjøtt.

Kravet omfatter også et engangstilskudd på kr 3.200 per avlspurke til de svineprodusenter som sanerer sine besetninger og etablerer en SPF-status. Dette er gledelig.

Det foreslås uendret nivå på distriktstilskudd og dyretallstøtte for gris, mens avløsertilskuddet øker med ca. 6 %.

Den samlede effekten av kravet og kostnadsveksten (1,6 % på driftskostnadene) viser et dårlig resultat for de to referansebrukene med korn og gris. Svin/korn, landet, reduseres med 2.400 kroner per årsverk fra 2018 til 2019, mens tilsvarende bruk i Trøndelag viser 10.300 kroner i nedgang. Det førstnevnte bruket vil tjene 348.000, mens det siste 343.100 kroner per årsverk (vederlag til eget arbeid og egenkapital). Det er verdt å merke seg at referansebruket for kun korn viser 53.300 kroner i vekst per årsverk, noe som helt klart illustrerer at svinelønnsomheten går sterkt tilbake.

- Gustav Grøholt, org.sjef Norsvin SA, mobil 916 49 345