Norsvin frykter endring av postloven

Norsvin frykter endring av postloven

Samferdselsdepartementet har foreslått endringer i postloven som innebærer å redusere Postens ombæring av post fra fem dager i uken til annen hver dag. Norsvin er bekymret for at dette kan true svineproduksjonen i distriktene, pga økte kostnader og redusert sikkerhet for å få fram pakker med rånesæd til rett tid. Norsvin mener den foreslåtte endringen vil være i konflikt med regjeringens mål om å bidra til en inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling og produktivitetsvekst.

Med unntak av deler av Østlandet, Trøndelag og Rogaland leveres rånesædpakker av Posten Norge/ Bring. Norsvin har dessverre erfaringer fra tidligere med at endringer av brevpost-tilbudet også påvirker leveringen av bedriftspakker. Da lørdagsutkjøringen av brevpost opphørte ga dette store konsekvenser for levering av bedriftspakker på lørdager. Kostnadene økte kraftig, samtidig som servicegrad og sikkerhet for å få fram bedriftspakker i tide ble redusert. En del svineprodusenter har også erfaring med at sammenslåing av A- og B-post har ført til at sædpakkene bruker lenger tid på å komme fram. Prisen for levering av bedriftspakker har også økt betydelig etter at det ble slutt på A-post.

I mange områder er det landpostbudet som leverer bedriftspakker ut til kunden. Dersom  brevpost skal leveres kun annen hver dag, er det grunn til å tro at dette vil gi ytterligere redusert service og økte kostnader for svineprodusenter i distriktene.  Dersom man ikke kan stole på at rånesædpakker kan leveres til rett tid, vil det ikke lenger være grunnlag for en lønnsom og effektiv svineproduksjon. Rånesæd er ferskvare med begrenset holdbarhet.  Dersom sæddosene ikke kommer fram i tide, fører dette til store økonomiske tap for bonden som følge av manglende drektighet hos purkene.

Norsvins høringssvar ifm forslag om endring av postloven finner du her