Norsvin satser offensivt på nye forskningsprosjekter

Norsvin satser offensivt på nye forskningsprosjekter

Norsvin er eier eller partner i åtte søknader på nye forskningsprosjekter, med en total kostnadsramme på 75 millioner kroner. Det er nye potensielle prosjekter innenfor områdene helse og dyrevelferd, genetikk/genredigering, video- og bildeteknologi, og fôring/fôrråvarer.

-De åtte prosjektene vi nå søker om, representerer alle tema vi mener er viktige for å utvikle svinenæringa og den norske grisen videre, også med tanke på konkurransedyktighet i internasjonale markeder, sier forskningssjef i Norsvin Eli Grindflek. To av prosjektene er et viktig supplement til vårt forskningsarbeid innenfor robusthet og dyrevelferd. Det gjelder en søknad om forskning for redusert halebiting, og en for å jobbe med å øke grisenes motstandsdyktighet mot sykdom og stress. Prosjektsøknadene er hovedsakelig til Norges Forskningsråd, men det er også søkt andre statlige finansieringsordninger.

Eli Grindflek

Eli Grindflek er forsknings- og utviklingssjef i Norsvin SA.     Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media. 

Alle prosjektene bygger på eksisterende prosjekter eller kunnskapsområder i Norsvins forskergruppe i dag, og planlegges utført i samarbeid med partnere som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Animalia.  - En stor styrke for forskningsarbeidet i Norsvin er det tette samarbeidet vi har med vår partner Topigs Norsvin, sier Grindflek. Det er en massiv forskningsportefølje til sammen i de to selskapene.

Vil du vite mer om hva Norsvin forsker på i dag? Les mer om de ulike forskningsplattformene våre her:

Reproduksjon  Robusthet og Dyrevelferd Fôr og Fôreffektivitet
Kjøtt- og slaktekvalitet Genetikk og Genom  

 

Nye forskningsprosjekter det er søkt om midler til:

 

1.     GENEinnovate: utvikle innovative løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi

Partnere i prosjektet er Norsvin, Geno, Graminor, AquaGen og NMBU. Øvrige mål med prosjektet er blant annet å:  

 • Etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter.
 • Teste ut en strategi for å redusere rånesmak i svinekjøtt ved hjelp av genredigering.
 • Teste ut muligheten for å bruke genredigering for å eliminere horn hos storfe og forbedre fruktbarheten hos norske kyr.
 • Utforske juridiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved å bruke genredigering i avlsindustrien.

2.     METAPIG: Utvikle en metabolsk og immunologisk plattform for å kunne velge ut griser med god motstandsdyktighet mot sykdom og stress

Norsvin er prosjekteier, og samarbeidspartnere er; Sintef, Topigs Norsvin og Wageningen University i Nederland.

 • I METAPIG-prosjektet ønsker man å finne fenotyper; målbare egenskaper som kan registreres i avlskjernen, og som kan indikere potensialet for motstand mot sykdom og stress ute i produksjonsmiljøene.
 • Man ønsker også å gjennomføre sykdomstester på laboratoriet, med bruk av celler fra dyr i avlskjernen.

3.     Halebiting: Mot en norsk svineproduksjon uten halebiting

Dette prosjektet består av to deler; en del med fokus på driftsledelse og stell i fjøset for redusert halebiting, og en genetisk del. Partnere er: Norsvin, Animalia, Felleskjøpet, NMBU og Topigs Norsvin. Gjennom prosjektet ønsker man å:

 • Kartlegge halebiting i Norge, identifisere risikofaktorer og se på verktøy for veiledning.
 • Gjennomføre fôringsforsøk for å utvikle fôr og fôringsstrategier som er gunstige for å forhindre halebiting i slaktegrisproduksjon.
 • Se nærmere på helseparametre som kan ha sammenheng med halebiting.
 • Utvikle registreringsplattformer for rutinemessig registrering av halebiting og strategier for å inkludere halebiting i avlsmålet.

4.     Nye egenskaper hos gris og storfe basert på 3D bildeteknologi 

Partnere i dette prosjektet er Norsvin, Geno, TYR, MakingView, NTNU Gjøvik og Auckland Bioengineering Institute (New Zealand). Prosjektet har blant annet som mål å:

 • Utvikle en opptaker for 3D bilder og video, som er egnet for bruk i fjøsmiljøer.
 • Studere grisens bevegelsesmønstre i bingen ved hjelp av videoanalyse.
 • Modellere grisenes fasong ved hjelp av 3D bildeanalyse.
 • Utvikle nye potensielle egenskaper for avlsarbeidet basert på disse komplekse målemetodene.
 • Jobbe med overvåkningssystemer aktuelle for bruk i grisefjøs, basert på blant annet sensorteknologi.
 • Utvikle IT-løsninger for å kunne håndtere store datamengder, som disse teknologiene representerer, i fremtidens avlsprogram.  

5.     Økt utnyttelse av lokale proteinråvarer i kraftfôr til fjørfe og gris

Partnere i prosjektet er Norgesfôr (eier), Vestfoldmøllene, Fiskå Mølle, Norsvin og NMBU.

 • Prosjektets hovedmål er å forbedre næringsverdien og øke utnyttelsen av lokale planteproteinråvarer ved bruk av ulike prosesseringsmetoder.
 • Delmålene går ut på å optimalisere prosesseringen slik at en kan redusere antinæringsstoffene og bidra til økt fordøyelighet. Da vil det være mulig å produsere kraftfôr hvor store deler soyamel er erstattet med lokale proteinråvarer.
 • Forventende resultatene fra prosjektet er koeffisienter som kan benyttes i optimering av kraftfôr, og mulighet for å ta ut en økt verdi fra råvarene. Resultatene fra feltforsøkene vil være av betydning for andelen lokale proteinkilder som kan erstatte soya i kraftfôrblandingene.

 

Svar på søknadene til Norges Forskningsråd er ventet i løpet av de nærmeste månedene. – Da vet vi hvilke fremtidige muligheter vi får til å utvide forskningsaktiviteten innenfor disse områdene.

 

Norsvin SA Forskning og utvikling

 • Norsvin har et omfattende forskningsarbeid innenfor de ulike leddene i verdikjeden, og våre prosjekter omfatter alt fra reproduksjon og seminteknologi, via genomforskning og dyrehelse, til forskning på kjøtt- og spisekvalitet. 
 • Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne levere et avlsmateriale av høy kvalitet.
 • Det totale forskningsbudsjettet i Norsvin og Topigs Norsvin er på 19 millioner Euro. Dette inkluderer utvikling av avlsprogrammet.
 • Totalt er det ca. 40 personer; forskere, PhD-studenter, veterinærer mm. ansatt i forskerteamet i de to selskapene.
 • Norsvin alene har 20 personer ansatt innenfor forskning og utvikling; 13 av disse med doktorgrad.  
 • Norsvin har et sterkt fokus på implementering: det skal være kort vei fra teori til praksis, og resultater av forskningsaktiviteten blir fortløpende implementert i våre avlsprogram. 
 • Det utstrakte forskningsarbeidet hadde ikke vært mulig uten det norske virkemiddelapparatet. Mange av våre eksisterende prosjekter er delvis finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsråd mfl.

 

 

ct duroc delta