Økende markedsutfordringer for gris

Økende markedsutfordringer for gris

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert prognosen for 2018. Denne viser 2500 tonn svinekjøtt for mye, 300 tonn mer enn hva forrige prognose viste. I år går vi mot et markedsoverskudd på 1300 tonn.

Markedsoverskuddet av gris er altså økende neste år. Selv om dette kun er på 1,8 % av produksjonsmengden, skaper dette likevel store utfordringer for svinenæringa. Overskuddet nærmer seg grensen for hva som kan håndteres. Reguleringseksport er fortsatt tilgjengelig balanseringsvirkemiddel og WTO-kvota er på ca. 1900 tonn. Det koster næringa svært mye å fjerne 2500 tonn fra markedet, og fra neste år er det bestemt at bøndene skal trekkes kr 1,20 per kg i omsetningsavgift. Dette er en nedgang på 1,50 i inneværende år.

Bak prognosen for 2018 ligger 0,6 % nedgang i antall bedekninger og 2 % effektivitetsøkning. Dette gir 1,7 % flere slaktegris, - og med uendret slaktevekt øker samlet produksjon tilsvarende. Engrossalget forventes å øke med 0,8 %, etter uendret prisnivå (60 øre under dagens målpris).

Importen er forutsatt ventet å bli på 1500 tonn, - som stammer fra 750 tonn spekkimport, 150 tonn av WTO-kvota (kvota 1.381 tonn) og 600 tonn fra EU-kvota.

2018

 (nov. – 17)

Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 139300 2 1500 138300 1       2500
Storfe 85600 2 7570 101400 ÷ 1 ÷ 8200
Sau/lam 25800 ÷ 4 1006 25600 ÷ 8 1200

Dersom markedsprognosen fordeles ut over året 2018, ser vi at overskuddet i 1. tertial forventes å bli på 2120 tonn. I 2. tertial forventes det 1254 tonn for mye, mens i det siste tertialet er en underdekning på 853 tonn. Det viser helt klart nødvendigheten av reguleringslageret og balansering gjennom året.

Dersom vi ser på markedssituasjonen hittil i år (uke 44), så er produksjonen redusert med 1 % og salgsvolumet er på samme nivå som fjoråret. Markedsoverskuddet så langt i år er på 2166 tonn. Av dette er 1754 tonn eksportert i hht WTO-kvota. På lageret er det nå 1235 tonn svinekjøtt, sammenlignet med 2044 tonn i fjor. Prisen som tas ut i markedet ligger nå 3 øre under målprisen og det trekkes 150 øre i omsetningsavgift fram til nyttår.