Vi eksporterer mer

Vi eksporterer mer

Antallet direkte eksporter fra Norge har økt betydelig etter Norsvins inntreden i Topigs Norsvin. Kombinasjonen av høyt genetisk nivå og god helsestatus gir Norsvin et fortrinn på eksportmarkedet.

I 2016 ble det eksportert totalt 1 258 livdyr fra Norge, av disse var 484 purker, resten råner. I tillegg var det det hele 350 ekpsorter av fersk sæd til 11 ulike markeder, totalt 17 000 doser.

 

Livdyreksport

De største livdyreksportene går til land som Sverige, Russland, og Nederland. Det er ulike leverandører av livdyr til eksport: Norsvin Delta, testingsstasjonen for råner, samt enkelte utvalgte besetninger med høy helsestatus.

Eksport 2

1 258 livdyr ble eksportert direkte fra Norge i 2016. 

Råner til stasjoner

En viktig del av eksportene er innad i Topigs Norsvin -systemet, med eksport av råner til seminstasjoner rundt i Europa. Tyskland, Frankrike, Nederland og Ungarn er eksempler på land som mottar livdyr fra Norge.

Det eksportres regelmessig råner til Finland og Sverige fra Norsvin Delta. Dette er Duroc- og landsvinråner til bruk på seminstasjoner i Sverige. I tillegg eksporteres det Z-linje råner fra den norske Z-linje oppformeringsbesetningen. I Sverige produseres TN70 både på Z-linje og L-linje purker, dvs at det er renraset (GGP) produktion av Z og L i Sverige. I Finland produseres TN70 på L-linje purker, som i Norge.

Kundene stiller ulike krav

Det stilles ulike krav til livdyrene i de ulike markdene. Helse- og avlsmessige krav varierer, samt at ulike eksteriøregenskaper vektes ulikt fra marked til marked.

De helsemessige kravene varierer fra enkle krav som kun krever at landet er fritt for gitte sjukdommer, til krav om omfattende testing og oppstalling av dyra i karantene. En del kunder forlanger dyr med SPF-status. Det stilles også gjerne krav om at transporten skal skje med biler som har virusfilter.

Når det gjelder avlskvalitet på dyrene, er det naturligvis krav om høyest mulig avlsverdi, men det er noen nyanser. Noen kunder har spesifikke krav til enkeltegenskaper, som for eksempel navlebrokk.

Av eksteriøregenskapene er god motorikk, gode leddvinkler og godt eksteriør er noe alle ønsker seg, men det er likevel noen lokale forskjeller på hva som etterspørres. Vi ser at kunder på kontinentet er veldig opptatt av at ryggene skal se bra ut. Godt utviklet kropp og gode spener er også viktige egenskaper.

Eksport 3

Norsvin eksporterte i 2016 17 000 doser med semin til internasjonale kunder. 

Semineksport

Det har også vært en stor økning i antall semineksporter etter at Topigs Norsvin ble etablert. Den totale eksporten av fersk sæd var 17 000 doser. I tillegg ble det også i 2016 eksportert frossen sæd til Island. Størsteparten av eksporten var til USA, Danmark, Sverige og Finland. I tillegg har vi eksportert til Litauen, Nederland, Canada, Polen, Russland, Tyskland og Spania. For hver seminforsendelse er det strenge krav til dokumentasjon og veterinærkontroll.

Det er stor etterspørsel etter det norske Landsvinet og omlag halvparten av semineksporten i 2016 var Landsvin avlssæd. I tillegg er det eksportert alvssæd av både Duroc og Z-linje, samt noe Edelsæd. Kombinasjonen av høyt genetisk nivå på våre seminråner og den gode helsestatusen i Norge, gir Norsvin et fortrinn på eksportmarkedet.

Det aller meste av semineksporten er avlssæd til kjernebesetninger hvor målet er å skape størst mulig avlsframgang gjennom tilgang til siste generasjon av norske seminråner. Dette gir grunnlag for råneproduksjon og oppformering av livpurker i disse markedene. De utenlandske kjernebesetningene er koblet opp til Norsvins avlssystem slik at de i likhet med norske avlsbesetninger får beregnet oppdaterte avlsverdier på sine dyr. 

 

Artikkelen er hentet fra Norsvins årsmagasin for 2017, og er skrevet av Bjarne Jacob Trodahl, Eksportkonsulent og Målfrid Narum, Fag- og seminsjef. 

Se også: topigsnorsvin.com

Eksport 1