Afrikansk Svinepest, villsvin og biosikkerhet

Det skjer nå en faretruende utvikling og spredning av afrikansk svinepest i Øst og deler av mellom-Europa. En utvikling og trussel som spres med utbredelse av villsvin.

Test
Publisert: 28.09.2018 Oppdatert: 05.10.2018

Stikkord:

Villsvin utgjør en stor trussel mot dyrehelsa hos norske griser. Syke dyr er dårlig dyrevelferd og Norsvin forventer nå rask politisk handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet for å hindre etablering av en stor norsk villsvinpopulasjon. Dagens norske villsvinpopulasjon som allerede er etablert i grensetraktene mot Sverige må tas ut. Det må iverksettes tiltak for å hindre at nye dyr kommer inn. Afrikansk svinepest sprer seg i rekordfart i store deler av Europa og det er villsvinpopulasjonen som er smittereservoaret.  

Villsvin kan bære på de samme sykdommene som tamsvin. Afrikansk svinepest, som brer om seg i villsvinstammen i mange europeiske land og som jevnlig smitter over til tamsvin har en dødelighet på 100 %. Det finnes ikke vaksiner mot denne sykdommen. Det vil være en katastrofe for norsk svineproduksjon dersom afrikansk svinepest kommer til Norge og smitter ned deler av den norske svinepopulasjonen. Men også sykdommer som PRRS, pseudorabies og smittsom spedgrisdiare er påvist i stort omfang hos villsvin.

Villsvin vil kunne etablere seg i de kystnære områdene i Sør-Norge, fra svenskegrensa til og med Rogaland, samt i store deler av Trøndelag og kystområdene i Nordland. En villsvinstamme vil derfor være en konstant trussel mot den gode dyrehelsa i Norge

Norsvin forventer nå politisk villsvin-handlekraft for å sikre dyrevelferden og norsk svinehelse.

Biosikkerhet
Selv om de fleste svinebesetninger har god smittebeskyttelse betyr den nye situasjonen med spredning av villsvin og Afrikansk svinepest i våre nærområder at biosikkerhet og smittebeskyttelse må løftes opp på et betydelig høyere nivå ute hos den enkelte svineprodusent. Fremmede arter som villsvin kan spre smitte, men også menneskelig aktivitet kan være årsak til at smitten spres fra land til land og gård til gård. Blant annet gjennom ubehandlede kjøttvarer som overføres fra et land til et annet. Det er i dag stor persontrafikk over landegrenser som berører vår svineproduksjon, som røktere, transportører, utstyr og lignende, som det nå er enda viktigere enn noen gang å ha en bevisst og god biosikkerhet i forhold til.  En naivitet til dette vil være den største trusselen for norsk svineproduksjon noen gang.

Nylig er det påvist antistoffer mot grisens respiratoriske coronavirus (PRCV) i mange besetninger i Rogaland. Når det påvises antistoffer har grisene blitt smittet med viruset. Heldigvis har ikke dette viruset gitt alvorlig sykdom, men det er første gang dette er påvist i Norge. Hvordan har det skjedd? Det håper vi Mattilsynets og Veterinærinstituttets undersøkelser vil finne svar på. Så vi kan lære. Det mest alvorlige og skremmende med denne situasjonen er imidlertid at viruset har kommet til Norge. Neste gang kan det være et virus eller smittestoff som gir en alvorlig sykdom.