Avlsprogram

Avlsmål

Et avlsmål angir retningen i avlsarbeidet. Det definerer hvilke egenskaper hos grisen vi ønsker å utvikle med avlen, og bestemmer hvor mye hver egenskap skal vektlegges.

Norsvins avlsarbeid skal sikre en effektiv, frisk og robust gris som presterer i ulike produksjonsmiljøer, og som gir økt lønnsomhet til norske svineprodusenter. Avlsarbeidet skal sikre god kvalitet på sluttproduktet, og sist, men ikke minst, skal det bidra til etisk og bærekraftig produksjon. Alle disse behovene tas det hensyn til når de ulike egenskapene vektes i avlsmålet.

Avlsmål Norsvin Duroc

Duroc kommer inn på farsiden hos slaktegrisen og avles som ren farrase. I avlsmålet hos Duroc er produksjon (fôrforbruk og tilvekst) og slaktekvalitet prioriterte egenskaper. Norsk Duroc avles også for en rekke kjøttkvalitetsegenskaper, for å sikre et sluttprodukt av god kvalitet.

Det er Nortura som eier den norske durocrasen og som bestemmer vektingen av de ulike egenskapene i avlsmålet. Norsvin drifter avlsarbeidet og står for all eksport.

Avlsmålet hos Duroc inkluderer fire grupper av egenskaper: produksjon, slaktekvalitet, kjøttkvalitet og styrke/helse.

Avlsmål Norsvin Landsvin

Landsvin er en effektiv gris med gode produksjons-, mors- og styrke/helse egenskaper og brukes både på far- og morsiden i krysningsopplegget. I de siste årene har det spesielt vært lagt vekt på moregenskapene i avlsmålet.

Avlsmålet hos Landsvin inkluderer syv grupper av egenskaper: produksjon, slaktekvalitet, kjøttkvalitet, kullstørrelse, reproduksjon, morsevne og styrke/helse.

Avlssystemet

Den norske svineproduksjonen baseres på et krysningsavlsopplegg. Avlsarbeidet drives i små renavlspopulasjoner, mens den kommersielle produksjonen foregår basert på krysningsdyr.

Avlspyramiden består av tre hovednivåer; foredlingsbesetninger, formeringsbesetninger og bruksbesetninger (smågris/kombinert-besetninger og slaktegrisprodusenter).

Foredlingsbesetninger
Foredlingsbesetningene produserer råner for rånetest, egenrekrutterer avlspurker og selger landsvinpurker til formeringsbesetningene.

I tillegg gjør de en rekke registreringer som blir brukt i avlsarbeidet. Det er i disse besetningene størsteparten av avlsframgangen skapes. Gjennom foredlingsbesetningene drifter Norsvin i dag avlsarbeidet på Landsvin og Duroc.

Avlsarbeidet på Landsvin utføres i 34 foredlingsbesetninger, med en samlet populasjon på ca 2100 purker og 50 eliteråner. Norsvin drifter avlsarbeidet på Duroc på oppdrag fra Nortura. Durocpopulasjonen er på 700 purker fordelt på 8 besetninger og 50 eliteråner. Avlsarbeidet på Yorkshire-linjen (Z-inje), driftes av Topigs Norsvin i Nederland. Z-råner (Yorkshire) produseres i en norsk avlsbesetning, basert på det nederlandske Z-linje materialet.

Foredlingsbesetningene innrapporterer hendelser som bedekning, grising, og avvenning i Ingris; det nettbaserte registrerings- og styringsverktøyet for svineprodusenter.

Foredlingsbesetningene er de eneste besetningene som produserer råner til råneteststasjonen Norsvin Delta. Årlig selekteres ca 100 landsvin- og durocråner, av totalt 3500 testede råner, inn til Norsvins seminstasjon.

Formeringsbesetninger
Formeringsbesetninger kjøper landsvinpurker fra foredlingsbesetninger. I formeringsbesetningene insemineres landsvinpurkene med yorkshiresæd, for produksjon av hybridpurker (”LZ-purker”: krysningspurker mellom Landsvin og Yorkshire). Krysningspurkene selges videre til bruksbesetninger.

Det er altså via hybridpurker fra formeringsbesetningene at avlsframgangen spres videre til bruksbesetningene. Formeringsbesetningene utfører også en rekke registreringer som er viktige i Norsvins avlsarbeid.

Det er 70 formeringsbesetninger i Norge i dag; noen få av disse har egenrekruttering av landsvinpurker. Formeringsbesetningene har avtale med slakteriet og med Norsvin.

Den norske hybridpurka er en krysning mellom Norsvin Landsvin og Z-linje Yorkshire; importert Yorkshire-materiale fra Topigs Norsvin. Krysningspurka er et viktig produkt for Topigs Norsvin internasjonalt. Krysningspurka, som går under navnet TN70, viser seg å være et svært godt og robust mordyr, også i internasjonal svineproduksjon.

Bruksbesetningene står for mesteparten av svineproduksjonen og er derfor hovedmålgruppa for avlsarbeidet. Bruksbesetningene deles inn i tre grupper etter driftsform: kombinertbesetninger, smågrisprodusenter og slaktegrisbesetninger.

  • Kombinertbesetninger
    Denne type besetninger har smågrisproduksjon og fôrer opp slaktegrisene selv.

  • Smågrisprodusenter
    Produserer smågris som selges videre til slaktegrisbesetninger.

  • Slaktegrisbesetninger
    Fôrer fram slaktegris innkjøpt fra smågrisprodusenter.

Den vanlige slaktegrisen i Norge er avkom av en TN70-purke inseminert med enten Duroc-, Landsvin eller Hampshire-sæd. Duroc-rasen har inntil august 2017 vært eid av Nortura. Norsvin drifter avlsarbeidet og står for all eksport av rasen. Fra 1. september 2017 ble Duroc felles farrase i Norge, og tilgjengelig for alle norske svinebesetninger, uavhengige av slakteritilhørighet.

LL-sæd (rent landsvin) brukes til produksjon av Norhybrid-slaktegris og er tilgjengelig for alle. Hampshiresæd er tilgjengelig for alle som har avtale med ScanPig. Det er Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF) som er ansvarlige for Hampshire i Norge, Norsvin formidler semin.

Rånetest

Formålet med rånetesten er å skaffe data og finne de beste rånene som skal bli fedre til neste generasjon.

På Norsvins råneteststasjon Norsvin Delta gjennomgår potensielle avlsråner en testperiode fra de er 30 til 120 kg, og de evalueres på egenskaper som tilvekst, fôrforbruk, kjøttprosent og eksteriør. Årlig testes 3500 råner. Rånene (Landsvin og Duroc) kommer fra Norsvins foredlingsbesetninger. Som eneste avlsselskap i verden har Norsvin integrert rutinemessig CT-scanning av alle testede råner.

Norsvin Delta, beliggende utenfor Hamar, er Nordens største råneteststasjon, og et viktig ledd i Norsvins avlsarbeid. Denne filmen gir et innblikk i hvordan rånetesten foregår, og presenterer et sentralt verktøy i avlsarbeidet; datatomografi (CT-scanning).

Se videoen fra Norsvin Delta her:

 

Felttest

Felttesten defineres som all datainnsamling og tester som skjer ute i avlsbesetningene.

Felttesten består av tre hovedområder: unggrismåling og eksteriørbedømming av renrasedyr, samt Ingris Web registreringer.