Enighet om veien framover

I går hadde næringa møte med Mat- og landbruksminister Bollestad. Det er bred enighet om at det som ble vist i Brennpunkt-filmen er et stort tillitsbrudd, og at næringen må rydde opp.

Test
Publisert: 27.06.2019 Oppdatert: 13.11.2019

Stikkord:

I går hadde næringa møte med Mat- og landbruksminister Bollestad. Det er bred enighet om at det som ble vist i Brennpunkt-filmen er et stort tillitsbrudd, og at næringen må rydde opp. Næringen la frem en rekke tiltak for ministeren som det skal jobbes videre med. Herunder forskriftsfesting av Dyrevelferdsprogrammet og intensivering av holdningsskapende arbeid.  

Nå er det viktig at vi står sammen som næring om vårt felles samfunnsoppdrag, som er å produsere trygg mat på en god dyrevelferdsmessig måte. Det som ble vist i filmen er helt uakseptabelt, og slik skal vi ikke ha det! sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

 


Tiltakene som ble lagt fram for landbruksministeren på møtet onsdag er:

Nøkkelområder det skal jobbes videre med:  

 • Vi skal løfte holdningsskapende arbeid. 
 • Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket. 
 • Vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden, både i næringa som helhet og på det enkelte gårdsbruk. 
 • Reglene for hvordan avlivning på gården skal bli tydelige. 

 

Løfte holdningsskapende arbeid 

Dårlige holdninger gir dårlig atferd – derfor er holdningsskapende arbeid svært viktig. 

 • Norges bondelag og Norsvin skal sammen utrede og foreslå en ordning med besøksringer. Formålet er at bønder skal besøke hverandre, lære av hverandre og løfte hverandre når det gjelder dyrevelferd.
   
 • Løfte dyrevelferd som tema i alle organisasjoner i næringa, og ta det opp ved ulike anledninger hvor bønder samles. 

Styrke dyrevelferdsprogrammet og konsekvenser for bønder 

 • Dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet, det betyr at alle svineprodusenter må følge programmet. 
 • Vi styrker kompetansen hos bonden ved å innføre obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd. 
 • Vi styrker kompetansen om svinenæringa blant veterinærer som gjennomfører gårdsbesøk. 
 • Slakteriene skal melde fra til Mattilsynet når en bonde blir trukket økonomisk fra slakteriet fordi kravene i programmet ikke er overholdt. 
 • Slakteriene kan avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Dersom et samarbeid blir avsluttet skal det ikke være mulig for bonden å få levert dyr til andre slakterier. 

Les mer om dyrevelferdsprogrammet for svin her.  

Få bedre oversikt og oppfølging gjennom systematisering og kontroll 

 • Systematisere data innhentet i Dyrevelferdsprogrammet for å få en bedre oversikt over utviklingen på dyrevelferd i svinenæringen, og gjøre det enklere for slakteriene å fange opp bønder som ikke følger regelverket. 
 • Bruke opplysninger fra Mattilsynets eksisterende kontroll på slakteriene for å følge opp utviklingen på dyrevelferden. 

Klarere regler om avliving 

 • Klargjøre regelverket om avliving. Alle svinebønder skal være klar over hvilke regler som gjelder når en gris skal avlives på gården. Derfor har næringa  dialog med Mattilsynet om å klargjøre regelverket og sørge for en felles forståelse av hva som er korrekt avliving.