Forventninger om muligheter for regulering

Norsvin er positive og forventningsfulle til følgende setning i tilbudet fra staten om markedsregulering på svin: «På bakgrunn av dette foreslår statens forhandlingsutvalg at partene i forhandlingene drøfter tiltak som kan bidra til å håndtere den aktuelle markedssituasjonen».

Test
Publisert: 04.05.2018 Oppdatert: 08.05.2018

Norsvin mener at dette er en åpning som er svært viktig spesielt sett i lys av siste prognose med svært stor overproduksjon.

Staten kom i dag med et tilbud på 1 milliard kroner. Dette er mer enn 800 millioner lavere enn jordbrukets krav. For grisen er det som forventet ingen endring i målpris og en forventet økning i kraftfôrpris på 4,5 øre. Dette betyr at isolert sett kommer grisen dårlig ut. Det ser ikke ut til å være noe tilskudd til omlegging til SPF, dette er svært skuffende. Videre er det positivt at man velger å øke avløsertilskuddet. Det ser ikke ut til å være noen andre endringer i tilbudet som påvirker svineproduksjon.