Framtida er på Hamar!

Ny rapport viser at potensialet for biobasert verdiskaping er på 40 milliarder kroner. NHO-sjefen peker på Hamar-bedriften Norsvin som et godt eksempel på framtidas næringer.

Test
Publisert: 09.01.2020 Oppdatert: 24.01.2020

Stikkord:

Leder i Hedmark Bondelag elisabeth Gjems, Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin og NHO-sjef Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid besøkte i dag Norsvins teststasjon Norsvin Delta, hvor de lanserte rapporten «Biobasert verdiskapning – framtidsperspektiver». Rapporten er laget av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra NHO, der formålet er å utrede muligheter for fremtidige biobaserte verdikjeder. Dette er sentralt for å løse de globale utfordringene knyttet til klima, matsikkerhet og befolkningsvekst.

Almlid fremhevet Norsvin som et eksempel på hvordan næringslivet kan bidra til å realisere verdiskapingspotensialet. Norsvin selger sin svinegenetikk til hele verdensmarkedet.

– Utnyttelse av fornybare bioressurser til produksjon av mat-, fôr og biodrivstoff, er viktig for både verdiskaping og klima. For å lykkes med dette er det nødvendig med helhetlig politikk og forutsigbare rammer og ikke minst store investeringer rettet mot hele kjeden fra innovasjon til sluttprodukt, sier Almlid.

Rapporten peker på fire områder som har potensial for kommersialisering innen 10-15 år og som kan gi et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt verdiskapning på minst 40 milliarder kroner innen 2050.  Presisjonsavl basert på genetisk forskning er et av de områdene hvor en ser størst potensial.

– Det er interessant å lese i rapporten at området Presisjonsavl utgjør nærmere 35 % av brutto verdiskapingseffekt på 40 milliarder kroner. I Norge er vi rike på teknologi og kompetanse, men fattige på matjord. Dette har gjort oss verdensledende på å utnytte marginale ressurser. Det grønne skiftet handler om ressursproduktivitet. Det betyr at klimakrisen handler om vår egen evne til å bruke verdifulle naturressurser på en stadig bedre måte. I Norge har vi de beste forutsetninger for å utvikle et landbruk i verdensklasse for ressursproduktivitet, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Svinenæringa er utålmodige etter å finne løsninger på klimakrisen. Gjennom langsiktig avlsarbeid, hvor dyrehelse er navet for all utvikling, har næringa allerede redusert utslippene fra hver gris med tretti prosent.

– Dette er mulig fordi vi hele tiden har valgt ut dyr som klarer å bruke mest mulig bærekraftig fôr på en best mulig måte. Resultatet er en gris som har bedre helse og som gir lavere utslipp, sier Olav Eik-Nes.

Rapporten «Biobasert verdiskapning – framtidsperspektiver» kan dere finne her: NMBUs Rapport Biobasert verdiskaping – framtidsperspektiver.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Bedriften er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; et av verdens største selskap innen svinegenetikk

For ytterligere kommentarer, kontakt Olav Eik-Nes, adm.dir. på mobil 951 09167 eller Wenche Helseth, kommunikasjonssjef på mobil 950 82542