Godt jobba!

Takket være svinebønders enorme innsats for folkehelsa, kan Veterinærinstituttet fortelle at det ikke er gjort noen funn av LA-MRSA hos svin i 2020.

Test
Publisert: 09.04.2021 Oppdatert: 09.04.2021

Stikkord:

Stor takk til alle svineprodusenter over hele landet som gjør en viktig innsats for folkehelsa. Veterinærinstituttet kan fortelle at det ikke er gjort noen funn av LA-MRSA hos svin i 2020.

Den omfattende innsatsen som gjøres for å hindre at LA-MRSA kommer inn i norske svinebesetninger har gitt resultater. Hovedhensikten med MRSA-kontrollen er å hindre at svinepopulasjonen blir et reservoar for MRSA med mulighet for smitte til den norske befolkningen. LA-MRSA er ikke årsak til sykdom hos gris. LA-MRSA bekjempes altså for å hindre spredning til sykehus og andre helseinstitusjoner, ikke av hensyn til grisen.

Sykdom forårsaket av alle typer MRSA hos folk er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, på lik linje med Covid-19, tuberkulose og en rekke andre farlige sykdommer i henhold til Forskrift om allmenfarlige smittsomme sykdommer. LA-MRSA oppstår ikke i svinebesetningene, men grisene blir smittet av folk som bærer bakterien i seg. Så kan smitten spres videre med infiserte griser til andre svinebesetninger.

Når LA-MRSA påvises i en svinebesetning blir alle dyrene avlivet eller sendt til slakt. Bonden som rammes påføres store kostnader, i tillegg til at det påfører norske svineprodusenter en merkostnad på ca. 20 – 25 millioner kroner hvert år i form av økte forsikringspremier. Er det på tide at Staten bærer alle utgifter med bekjempelse og forebygging av allmenfarlige smittsomme sykdommer?

Du kan lese mer om denne saken på Veterinærinstituttets hjemmeside her.