Høringssvar

Landbruks- og matdepartementet har hatt til høring endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

Test
Publisert: 18.03.2019 Oppdatert: 03.04.2019

Stikkord:

Forslaget er primært en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2018. Det følger av sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai at innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjon, skulle utredes, jf. kapittel 1.4.

Norsvin har kjørt en demokratisk prosess i sitt lagsapparat og alle fylkeslag og en rekke flere har kommet med innspill til styret. Norsvin-styrets høringssvar bygger på denne demokratiske prosessen. Blant annet spiller Norsvin inn i sitt høringssvar at konsesjonsgrensen bør settes til maksimalt 150 utrangerte avlspurker per år som tilsvarer et forholdstall på 14. Forutsatt muligheten i §2 om å se produksjonen over 2 år. Begrunnelsen er at 150 avlspurker per år ivaretar formålet med innstrammingen, samtidig som at den gir tilstrekkelig fleksibilitet for bruksbesetningene. Norsvins innstilling bygger på formålet med avlsbesetninger, og som er nedfelt i Norsvin formålsparagraf, om å skape årlig avlsfremgang for fellesskapet og et konkurransedyktig avlsmateriale.

Styret i Norsvin støtter departementets forslag om midlertidig konsesjon i 3 år for de som i 2017 eller 2018 ligger over det antall utrangerte som de nye grensene vil bli.
Norsvin-styrets høringssvar kan dere lese her.