Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) kan smitte til gris

Informasjon fra Mattilsynet.

Test
Publisert: 11.12.2020 Oppdatert: 11.12.2020

Stikkord:

Mattilsynet kommer med følgende informasjon:

I forbindelse med funn av HPAI H5N8 på villfugl og i en fuglepark har Mattilsynet og fjørfenæringen stort fokus på å forhindre at smitte kommer inn i fjørfehold.

Mer informasjon om fugleinfluensasituasjonen ligger på våre nettsider Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet.

I den forbindelse minner vi om Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap:

§ 14.Tiltak som angår svin i smittet dyrehold

Ved utbrudd av høypatogen aviær influensa i et dyrehold, skal eventuelle svin i dyreholdet prøvetas av Mattilsynet, for å bekrefte eller avkrefte om dyrene er eller har vært smittet med høypatogen aviær influensavirus. Svin kan ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.

En slik prøvetaking må gjennomføres, uansett om en har et stort fjørfehold eller noen få hobbyhøner i hagen, så fremt en ikke kan godtgjøre at dette holdes helt smittemessig adskilt. For de som driver kommersielle besetninger på fjørfe ved siden av svinehold, må fokus være på ikke å få smitte inn.