Imponerende resultater

Saken er oppdatert og du kan nå lese om alle Ingris-resultatene i Årsstatistikken for Ingris 2018.

Test
Publisert: 13.05.2019 Oppdatert: 14.05.2019

Stikkord:

Klikk på bildet for å åpne Ingris Årsstatistikk 2018

2018 blir nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Ingris-resultatene viser 27,1 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt, som er en økning på 0,2 sammenlignet med 2017. Framgangen skyldes i hovedsak at kullstørrelsen fortsetter å øke, men økt grisingsprosent bidrar også positivt.

Antall levendefødte i 2018 er 14,1 i gjennomsnitt, som er en økning på 0,2 fra året før. Gjennomsnittlig antall dødfødte er stabilt på 1,1 per kull. Antall avvente per kull øker med 0,1 til 12,3 i gjennomsnitt.

Det er høyt nivå på produksjonsresultatene hos mange besetninger. Den beste 25 prosenten av besetningene produserer 30,0 beregna avvente per årspurke, og 13,1 avvente per kull. De ti beste besetningene har 32,7 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt. Disse toppbesetningene har 15,9 levendefødte og 14,2 avvente per kull og har dermed kun 10,7 prosent tap i dieperioden. De to beste besetningene produser hele 33,7 beregna avvente per årspurke. 

Den eksepsjonelt store effektivitetsutviklingen hos norske purker som vi har hatt de fire siste årene har flatet noe ut. Utflatingen av resultatframgang har nok sammenheng med flere ting, men en vesentlig årsak er nok at vi nå er tilnærmet ferdig med å skifte ut den gamle LY-purka med TN70 purka. TN70 har som kjent en høyere effektivitet og større overlevelse hos smågrisen sammenlignet med den gamle hybridpurka.  

 God tilvekst hos smågris 

I 2018 er gjennomsnittlig daglig tilvekst for smågris, i perioden fra avvenning til overgang til slaktegris, 595 gram. Dette er en forbedring på 13 gram per dag fra året før. I den beste fjerdedelen av besetningene med smågris er tilveksten 670 gram per dag. Hos de aller beste er den daglige tilveksten hele 750 gram. 

Hos smågris er fôrforbruket stabilt sammenliknet med 2017, men om vi ser de fem siste årene under ett er forbedringen i fôrforbruk på 0,17 FEn per kilo tilvekst. Totalt sett utgjør dette i gjennomsnitt 3,4 fôrenheter eller omtrent 3 kg redusert fôrforbruk per smågris fra 10 til 30 kilo. De beste smågrisbesetningene har nå et fôrforbruk på 1,53 FEn per kilo tilvekst. 

Halvparten av besetningene på lista over de beste smågrisbesetningene i Ingris har SPF-dyr. 

Økt tilvekst, fôreffektivitet og overlevelse hos slaktegris 

De siste årene har det vært en fantastisk fremgang på daglig tilvekst for både slaktegris og smågris. For slaktegris var gjennomsnittlig daglig tilvekst 1032 gram i 2018. Dette er en forbedring på 14 gram fra året før. De siste fem årene har tilveksten for slaktegris økt med 77 gram per dag. Dette resulterer i at framfôringstida for slaktegris er 6 dager kortere i 2019 enn i 2014. Den beste 25 prosenten av besetningene med slaktegris har nå en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1134 gram. I de aller beste besetningene vokser slaktegrisene 1220 gram om dagen.   

I løpet av de fem siste årene har fôreffektiviteten økt betraktelig. Fôrforbruket hos slaktegris har gått ned fra 2,74 FEn per kilo tilvekst i 2014, til 2,65 FEn per kilo tilvekst i 2018. For det siste året er det en forbedring på 0,03 FEn. I denne femårsperioden er det samlede fôrforbruket på å fôre fram en gjennomsnittsgris, fra 30 til 120 kilo levendevekt, redusert med 8,1 fôrenheter eller ca. 7,5 kg slaktegrisfôr.

Gjennomsnittlig slaktevekt er i 2018 80,0 kilo, som er 1,5 kilo lavere enn året før. Den beste 25 prosent av besetninger rangert etter fôrforbruk har i gjennomsnitt 2,42 FEn per kilo tilvekst, og de beste besetningene er nå helt nede på 2,2 FEn per kilo tilvekst. 

Det har vært mye fokus på helse og dyrevelferd i slaktegrisbesetninger de siste årene, og sett i lys av dette er det svært gledelig å registrere at både andel griser som dør i slaktegrisperioden, og som av ulike grunner må kasseres på slakteriet, er redusert siste året. Gjennomsnittlig andel døde slaktegris er 1,8 prosent i 2018, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2017. 0,2 prosent av slaktegrisen ble kassert på slakteriet i 2018, og dette er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før. 

Etter noen år med fallende kjøttprosent er det igjen en økning på 0,1 prosentpoeng til 59,9. De beste besetningene har kjøttprosent mellom 59,4 og 61,9. 

Alle de ti beste besetningene med slaktegris i Ingris har SPF-gris. 

 

De beste besetningene i Ingris 2018  


Hanne og Olav Vold og Mære Landbruksskole er best på purker 

Olav og Hanne Vold

Blant purkebesetningene er det delt førsteplass mellom Hanne og Olav Vold fra Ottestad i Hedmark og Mære Landbruksskole på Sparbu i Trøndelag. Begge besetningene produserer 33,7 beregna avvente per årspurke. De to besetningene har vært på lista over de ti beste besetningene tidligere, men det er første gangen de er på toppen.

 

 

 

Gunnar Salberg Løe, driftsleder på Mære Landbruksskole

Mære Landbruksskole har 16,2 levendefødte og 14,3 avvente per kull, mens Vold har 16,1 levendefødte og 14,5 avvente per kull. Ut fra dette har Vold 90,1 % overlevelse fra fødsel til avvenning og Mære 88,6 % overlevelse i samme periode.

 

Begge besetningene har god grisingsprosent med 91,8% og 89,9% hos henholdsvis Mære og Vold.
Vinnerbesetningene har 2,35 og 2,35 kull per
årspurke. Vold har 0,8 flere avvente per årspurke i 2018 sammenlignet med året før. Mære har hatt en resultatforbedring på 1,0 beregna avvente per årspurke fra 2017.

 

 

Purkebesetningene er rangert ut fra nøkkeltallet “Beregna avvente per  årspurke” som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene.  Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første bedekning fram til avvenning og utrangering etter siste kull. 


Oddlaug og Osmund Birkeland er beste smågrisbesetning 

Oddlaug og Osmund Birkeland fra Vikedal i Rogaland har beste besetning med smågris. Det er første gang Birkeland, som har SPF-smågrisproduksjon, er på toppen av statistikken. Besetningen har imponerende tilvekst på smågrisen fra avvenning til salg med 754 gram per dag. Den gode tilveksten, sammen med lav dødelighet på 0,7% og fôreffektivitet på 1,61  FEn  per kilo tilvekst, gjør at besetningen rangeres øverst blant smågrisbesetningene med 350 poeng.  

 

 

 

 

Rangeringen av besetningene med smågris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av smågris. 


John Harald Johnsen er beste slaktegrisbesetning for femte gang 

John Harald Johnsen fra Nesna i Nordland er nok en gang på toppen blant slaktegrisbesetninger i Ingris, med 494 poeng. Besetningen har på imponerende vis vært beste slaktegrisbesetning fem av de siste seks årene. SPF-grisene til Johnsen har i 2018 en daglig tilvekst på 1221 gram per dag, en fôreffektivitet på 2,29  FEn  per kilo tilvekst og kjøttprosenten er 61,6%. Det er en dødelighet på kun 0,3 %, og det er ingen kasserte blant slaktegrisene til Johnsen.  Toppbesetningen økte tilveksten med 35 gram per dag i 2018 sammenlignet med 2017.  

Rangeringen av besetningene med slaktegris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av slaktegris. 


Rompa Purkering er beste  purkering 

Rompa  Purkering, som har navet i Øyer i Oppland, er beste  purkering  i Ingris. Ringen har satellitter i Akershus, Hedmark og Oppland. I Rompa  produseres 30,2 beregna avvente per  årspurke, 2,30 kull per  årspurke, 15,0 levendefødte og 13,1 avvente per kull. Purkeringen har også toppet lista over de beste ringene flere ganger tidligere.  Rompa Purkering hevet resultatet i 2018 med 0,5 beregna avvente per årspurke sammenliknet med året før. 

Purkeringer  er på samme måte som andre besetninger med purker rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per  årspurke».   


Beste satellitt er Sofie Vestersjø og Tom Dyrskog 

Sofie  Vestersjø  og Tom Dyrskog fra Årdal i Ryfylke og Rogaland er beste satellitt i  purkeringer. Besetningen har vært blant de beste satellittene flere ganger tidligere, men det er første gang den går helt til topps. Vestersjø  og Dyrskog oppnådde 1208 poeng med sine resultater, som er 15,5 levendefødte, 14,4 avvente per kull, 7,2% tap fra fødsel til avvenning, og en total dødelighet inkludert dødfødte fram til avvenning på 13,4%. Besetningen har også svært gode resultater hos smågrisen etter avvenning og er tiende beste besetning med smågris. Satellittens smågris har gjennomsnittlig daglig tilvekst på 636 gram, fôrutnyttelse på 1,64  FEn  per kilo tilvekst og tap på 0,7%.  Vestersjø  og Dyrskog er satellitter i Nes  Purkering. 

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80 %, totaltap fram til avvenning vektlagt 10 % og antall levendefødte per kull vektlagt 10 %. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter (purkeringer) er basis og tilsvarer null poeng.