Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris 

De senere årene har det vært stort fokus på helse og dyrevelferd hos slaktegris og for fjerde år på rad synker dødeligheten i slaktegrisperioden.

Test
Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

De senere årene har det vært stort fokus på helse og dyrevelferd hos slaktegris og for fjerde år på rad synker dødeligheten i slaktegrisperioden. I 2020 var overlevelsen hos slaktegris på 98,5 prosent. Nok en gang viser slaktegrisen imponerende framgang i daglig tilvekst, og siste året økte tilveksten med 16 gram per dag.

Redusert dødelighet 

Hele svinebransjen har i mange år fokusert på helse og dyrevelferd slik at det er svært gledelig at dødeligheten hos slaktegris går ned for fjerde året på rad. I 2020 ble dødeligheten redusert med 0,2 prosentpoeng til 1,5 prosent (figur 1). Med dette er overlevelsen hos norsk slaktegris 98,5 prosent. Dødeligheten er redusert med 0,7 prosentpoeng de siste fire årene. Høy overlevelse er viktig både for dyrevelferd og økonomi hos svineprodusentene. 

Økt tilvekst 

Slaktegrisen har hatt en imponerende framgang for daglig tilvekst i en årrekke og det fortsetter med samme fart også i 2020. I gjennomsnitt vokste slaktegrisene 1067 gram per dag i 2020, noe som er 16 gram mer sammenlignet med året før (figur 2). Ser vi fem år tilbake er forbedringen på hele 87 gram per dag. Økt tilvekst har stor verdi nå som slaktevektene er høye. På en gitt tid i slaktegrisavdelingen vil en gris med høy tilvekst produsere langt flere kilo kjøtt sammenliknet med en gris med lavere tilvekst. Høy tilvekst vil også gjøre at avdelingen blir fortere tom slik at det blir bedre til vask og opptørking, med den helse og driftsgevinsten dette gir. 

Det er stor forskjell på besetningene når det gjelder daglig tilvekst. Den beste 25 % av avdelingene, når de er rangert etter tilvekst, har en gjennomsnittlig daglig tilvekst 1166 gram, og dette er 165 gram høyere enn den dårligste tredjedelen (tabell 1). De aller beste besetningene er oppe i 1250-1320 gram i daglig tilvekst.  

Dagens gris ser ut til å beholde tilvekstevnen godt selv ved tyngre vekter. Den utflatingen i daglig tilvekst som vi tidligere så på slutten av slaktegrisperioden ser ut til å ha forsvunnet eller blitt forskjøvet lenger fram. 

God fôrutnyttelse 

Slaktegrisen har også hatt en fin utvikling når det gjelder fôreffektivitet de senere årene. Vi vet at det er stor sammenheng mellom slaktevekt og fôrforbruk. Ekstra kilo til høyere slaktevekt er mer fôrkrevende derfor øker som regel fôrforbruket per kilo tilvekst når slaktevektene øker. Etter flere år med overproduksjon og lave slaktevekt økte slaktevekta med 2,1 kilo til 82,3 kilo i gjennomsnitt for besetningene i Ingris i 2020. Fôrforbruket i 2020 ble i gjennomsnitt 2,68 FEn per kilo tilvekst som er 0,03 FEn høyere enn i 2019. Sammenlikner vi med tallene for 2016 så ser vi at vi produserer tyngre griser i dag med samme fôrforbruk, slik at fôreffektiviteten er reelt forbedret selv med høyere slaktevekt. 

Fôreffektivitet er kanskje den enkeltfaktoren som har størst betydning for det økonomiske resultatet i slaktegrisproduksjonen. Når vi rangerer avdelingene etter fôrforbruk er det enorme forskjeller. Den beste fjerdeparten har et gjennomsnittlig fôrforbruk på 2,45 FEn per kilo tilvekst (tabell 2). Dette er 0,38 FEn eller ca. 345 gram mindre fôr per kilo tilvekst enn den dårligste tredjedelen. For en slaktegris som fôres fra 30 til 120 kg utgjør forskjellen 31 kg mindre fôr per slaktegris hos den beste gruppa sammenlignet med den dårligste. Er det snakk om en konsesjonsbesetning med 2100 slaktegriser utgjør forskjellen i fôreffektivitet 65 tonn kraftfôr per år. Det blir med andre ord penger av slikt. De beste besetningene har et fôrforbruk nede på 2,2-2,3 FEn per kilo tilvekst. 

Best resultater med SPF 

Det er store forskjeller mellom besetninger med slaktegris når de deles inn etter helsestatus (tabell 3) Gjennomsnittlig daglig tilvekst hos alle SPF-besetningene er 1110 gram og gjennomsnittet hos de konvensjonelle er 1055 gram. Dette er 55 gram høyere daglig tilvekst i favør SPF. Dette gir seg utslag i at et slaktegrisene i de konvensjonelle besetningene trenger fem dager mer på å nå samme slaktevekt i forhold til besetninger med SPF. 

Fôrforbruket er 0,13 FEn lavere per kilo tilvekst hos SPF-besetninger sammenliknet med konvensjonelle besetninger. Gjennomsnittlig fôrforbruk hos alle SPF-besetninger er 2,57 FEn per kilo tilvekst. Hos de konvensjonelle besetningene er gjennomsnittlig fôrforbruk 2,70 FEn per kilo tilvekst. Den beste 25 prosenten av SPF-besetningene har i gjennomsnitt 2,48 FEn per kilo tilvekst. Kjøttprosenten er tilnærmet lik for de to helsestatusene med henholdsvis 60,7 og 60,6.  

Dødeligheten hos de konvensjonelle besetningene er på 1,6 prosent, mens SPF-besetningene er 0,2 prosentpoeng lavere med 1,4 prosent. Ikke uventet er det stor forskjell mellom besetningene når det gjelder sykdomsanmerkninger fra slakteriet når besetningene deles inn etter helsestatus. Ser vi på sykdomsanmerkninger i alt så det 9,3 prosent for SPF og 14,5 for konvensjonelle. Forskjellen i sykdomsanmerkninger på slakt skyldes i hovedsak at de konvensjonelle har en del anmerkninger for brysthinner og lunger, mens SPF besetningene nesten ikke har denne type anmerkninger. 

Pluss med TN70-mor og Durocfar  

De senere årene har Norsvin lagt ned store ressurser i å videreutvikle og forbedre duroc som farrase til slaktegris. I forbindelse med Ingris årsoppgjøret har rådgiverne på slakteriene markert de besetningene der minst 75% av slaktegrisen er av kombinasjonen TN70-mor og durocfar. Når vi serdenne duroc-gruppa har den 23 gram høyere daglig tilvekst (figur 3) og 0,09 FEn lavere fôrforbruk sammenlignet med den andre gruppa med alle andre raser og raseandeler (figur 4). Kjøttprosenten er 60,5 i gruppa med TN70-mor og duroc-far noe som er 0,5 prosentpoeng lavere enn den andre gruppa. Det er ingen forskjell mellom rasegrupperingen når det gjelder andelen døde og kasserte. 

Økende oppslutning 

Generelt er det altfor få produsenter med slaktegris som følger godt nok med resultater og utvikling i produksjonen. I 2020 er det 479 avdelinger fra 354 besetninger som har data av god nok kvalitet til å inngå i beregningene i Ingris årsstatistikk for 2020. Dette er 15,3 prosent av besetningene som har levert slaktegris. Datagrunnlaget er 479 853 slaktegris som utgjør 32 posent av alle leverte slaktegris i 2020. Dette er en liten med gledelig økning i andel av slaktegrisen på 3,3 prosent. Tilvekstdelen i Ingris er svært lettvint og med mye automatikk for slaktegris besetninger, og anbefales alle for å kunne følge bedre med på egen produksjon. En liten forbedring kan ha stor økonomisk betydning. 

Tabell 1: Besetninger gruppert etter daglig tilvekst

Tabell 2: Besetninger gruppert etter fôrforbruk per kilo tilvekst

Tabell 3: Besetninger gruppert etter helsestatus


Last ned Ingris årsstatistikk 2020 her.

Les også disse sakene:

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris 

Ingris 2020 – Økt overlevelse og flere avvente

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris