Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris 

Årsresultatene viser økt overlevelse, bedret fôreffektivitet og stabil daglig tilvekst i smågrisperioden for 2020. SPF-smågris har bedre resultater for alle nøkkeltall sammenliknet med konvensjonell gris.

Test
Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Årsresultatene viser økt overlevelse, bedret fôreffektivitet og stabil daglig tilvekst i smågrisperioden for 2020. SPF-smågris har bedre resultater for alle nøkkeltall sammenliknet med konvensjonell gris. Altfor få produsenter registrerer og har kontroll på resultatene i smågrisperioden så her ligger det et stor potensiale i produksjonen.

Økt overlevelse 

Det er gledelig å registrere at tapet i smågrisperioden fortsetter å gå ned. I 2020 er dødeligheten redusert med ytterligere 0,1 prosentpoeng til 1,0 prosent i gjennomsnitt for alle (figur 1). For de siste tre årene er overlevelsen i smågrisperioden økt med 0,3 prosentpoeng slik at i 2020 overlevde 99 prosent av smågrisen registrert i Ingris. Når besetningene med smågrisregistreringer grupperes etter daglig tilvekst ser vi at den beste 25prosenten har et tap på 0,5 prosent, men den dårligste tredjedelen har 1,5 prosent tap. Hos noen av de aller beste besetningene ser vi så lav dødelighet i smågrisperioden som 0,1 prosent. 

Redusert fôrforbruk 

Fôr er jo en av de store kostnadene i smågrisproduksjonen så det ha et lavt fôrforbruk i smågrisperioden er av stor betydning for økonomien i produksjonen. Derfor er det svært positivt at det gjennomsnittlige fôrforbruket hos smågris er redusert med 0,03 til 1,70 FEn per kilo tilvekst i 2020 (figur 2). Tallene for besetningene gruppert etter daglig tilvekst viser at den beste fjerdedelen har et fôrforbruk på 1,58 FEn per kilo tilvekst, men den dårligste tredjedelen har et snitt på 1,86 FEn (tabell 1). Den alle beste besetningen har et fôrforbruk helt nede på 1,44 FEn per kilo tilvekst.  

Det blir penger av det 

Selv om det er snakk om relativt små tall i forbedring i landsgjennomsnittet er dette en ganske stor forbedring som det blir store summer av, både når gjelder fôrmengder og penger, når vi regner på det. Med en vekt inn på 10,6 kilo og en vekt ut på 32,0 kilo i 2020 hadde gjennomsnittsgrisen en total tilvekst på 21,4 kilo i smågrisperioden fra avvenning til salg/overflytting til slaktegris. Forbedringen fra 2019 til 2020 utgjør da totalt 0,46 FEn eller ca. 560 gram fôr. Produserer en besetning 2000 smågris utgjør dette 1120 kg fôr, og med 4000 smågris produsert er du opp i 2240 kg eller ca. 11 200 kroner i sparte fôrkostnader. 

Ser vi på forskjellen mellom den beste fjerdeparten og den dårligste tredjedelen av smågrisbesetningene når de er rangert etter daglig tilvekst blir det enorme forskjeller i fôrmengder og kroner. Forskjellen mellom de to gruppene er 0,28 FEn per kilo tilvekst. Med de 21,4 kiloene hver smågris vokser utgjør dette 5,99 FEn eller ca. 5,3 kilo fôr per gris. Produserer du 2000 smågris blir dette 10,6 tonn fôr eller ca. 53 000 kr per år. Er produksjonen 4000 gris er den årlige fôrkostnaden dermed godt over 100 000 kr høyere i den dårligste tredjedelen enn den beste 25-prosenten av besetningene.  

SPF er best 

Mange besetninger vurderer overgang til SPF og det er det god grunn til spesielt når en ser på tallene for slaktegris og smågris. Sammenligner vi besetninger med SPF- og konvensjonell helsestatus er store forskjeller for de langt fleste nøkkeltallene i favør SPF.  

SPFgrisene er allerede ved avvenning 400 gram tyngre enn spedgris fra konvensjonelle besetninger. Den daglige tilveksten er 621 gram hos SPF-gris og 566 gram hos gris med konvensjonell helse (tabell 2). Denne forskjellen på 55 gram per dag gjør at smågrisen i SPF-besetningene når sluttvekta på 32 kilo fire dager raskere enn den konvensjonelle grisen. 

Fôrforbruket til SPF-smågris er i gjennomsnitt 1,62 FEn per kilo tilvekst og hos konvensjonell smågris er det 1,76 FEn per kilo tilvekst. Dette er en forskjell 0,14 FEn per kilo tilvekst. Tar vi utgangspunkt i den samme grisen som over med 21,4 kg tilvekst i smågrisperioden så utgjør dette 3,00 FEn eller ca. 2,65 kg per gris. Produserer du 2000 smågris i året utgjør forskjellen 5300 kg fôr til en verdi på ca. kroner 26500. Har du en produksjon på 4000 griser snakker vi om en besparelse i årlige fôrkostnader til smågrisen på kroner 53000. 

SPFbesetningene har en dødelighet hos smågrisen på 0,7 prosent og dette 0,4 prosentenheter lavere enn besetninger med konvensjonell helsestatus. 

Følger du godt nok med? 

De enkle regnestykkene over viser at det er svært store forskjeller i både daglig tilvekst og fôrforbruk i smågrisperioden mellom besetninger. I forbindelse med Ingris årsstatistikk har vi beregnet at det er kun sju prosent av besetningene og 16 prosent av smågrisen som har registreringer. Er du blant disse eller ikke? Smågrisperioden er en viktig del av smågrisproduksjonen som det er viktig å følge godt med på og kunne gjøre forbedringer som kommer både gris og bonde til gode. Fører du ikke Ingris for smågris så er oppfordringen at du begynner med dette for å ta ut grisen og produksjonens potensiale. 


Last ned Ingris årsstatistikk 2020 her.

Les også disse sakene:

Ingris 2020: Imponerende resultater hos de beste

Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris

Ingris 2020 – Økt overlevelse og flere avvente