Julehilsen fra direktøren

Julehilsen fra vår administrerende direktør, Olav Eik-Nes.

Test
Publisert: 22.12.2020 Oppdatert: 22.12.2020

Stikkord:

 

Julehilsen til svineprodusentene fra vår administrerende direktør, Olav Eik-Nes. Se video under, eller les julehilsenen i sin helhet lenger ned.

Året 2020 som nå går mot slutten har vært et historisk annerledes år. Et lite virus har rammet en hel verden med stor kraft. Spørsmålet er hva framtida vil bringe etter at denne epidemien er forbi. Det er ikke et enkelt svar på dette da det er så mange områder av samfunnsutviklingen både nasjonalt og globalt som er satt i spill. 

Det vi med sikkerhet kan si er at alt vil ikke bli som det var før epidemien kom, og at verden har blitt enda mer globalisert. Det vil si at vi vil bli mer og mer påvirket av globale trender og utvikling. 

Så kan en da stille spørsmålet, hva så med norsk svineavl og svineproduksjonen som matproduserende næring i denne situasjonen?

Sett utfra dagens samfunnsansvar som ei bærekraftig matproduserende næring, så har ikke Korona-situasjonen svekket denne, men tvert imot styrket den. Korona-situasjonen har vist oss hvor sårbare vi er i forhold til flere viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, deriblant å sikre en nasjonal trygg matproduksjon.

Situasjonen dette året har også bidratt til at både norske forbrukere og myndigheter ser betydningen av å øke vår egen selvforsyningsgrad av mat, inklusiv egne innsatsfaktorer som inngår i matproduksjonen.

Den unike posisjonen som norsk svineproduksjon har med god svinehelse utviklet over år har bidratt til stadig mindre bruk av antibiotika spesielt og mindre medisinbruk generelt. Ved å sette dyrehelse i første rekke løser man en rekke problemer knyttet til dyrevelferd og antibiotikaresistens.

Selv om norske griser er blant verdens friskeste, er vårt mål fortsatt å redusere sykdomsforekomsten. Dette er et av de viktigste strategiske områdene norske svineprodusenter kan bidra med i den globale målsettingen om en mer bærekraftig matproduksjon. En strategi som vil styrke norsk svineproduksjon og Norsvins posisjon som leverandør av svinegenetikk internasjonalt.

En stor trussel for den norsk svinehelse og for Norsk landbruk sitt omdømme er afrikansk svinepest. Det må derfor settes inn nok ressurser for å bekjempe Villsvin som er en potensial bærer av denne sjukdommen.

«Korona-situasjonen har vist oss hvor sårbare vi er i forhold til flere viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, deriblant å sikre en nasjonal trygg matproduksjon.»

- Olav Eik-Nes, adm. dir. Norsvin SA

Internasjonalt

Norsvin sin internasjonale virksomhet siste året viser en positiv utvikling. Norsvin svinegenetikk tar større og større markedsandeler gjennom selskapet Topigs Norsvin som i år kan vise til et svært godt økonomisk resultat.

Samtidig er det en økende eksport av sæd og livdyr fra Norge. Denne eksporten blir viktigere og viktigere for Norsvins totale framtidige finansielle situasjon.

Marked

I løpet av året 2020 har vi klart å få markedet i balanse som har bidratt til en positiv økonomisk utvikling etter flere år med svak økonomi i næringa. En økonomisk utvikling som må videreføres og styrkes de kommende årene. Dette for å sikre en framtidig økonomisk robust og bærekraftig næring.

Svineprodusentene står overfor store investeringer for å kunne ruste opp driftsapparatet i tråd med en stor effektivitetsutvikling og nye dyrevelferdskrav. I tillegg må det sikres en økonomisk inntjening som gjør det interessant å fortsette for dere som driver i dag, og for nye generasjoner å gå inn i denne viktige næringa.

Ett ønske for det nye året er at beslutningstakere både innen næringa og myndigheter ser behovet for å styrke norsk svineproduksjon sin framtidige posisjon som landets største og viktigste næring som kjøttprodusent, samfunnsutvikler som distrikts- og industribygger og de mulighetene som ligger i en utvikling for å styrke bærekraft gjennom enda bedre dyrehelse, dyrevelferd og klima.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og godt nyttår og takke for et godt samarbeid til beste for den norske svineprodusenten og for en samlet svinenæring.