Lønnsomhetsprognoser for 2. halvår 2021 

Økte priser på smågris og slakt gir et etterlengtet og nødvendig løft for svinenæringa. Det er særlig smågris- og kombinertprodusentene som ser en økning i 2. halvår 2021, mens det som følge av økt smågrispris er mindre økning i dekningsbidraget for slaktegrisprodusentene.  

Test
Publisert: 13.08.2021 Oppdatert: 13.08.2021

Stikkord:

Økte priser på smågris og slakt gir et etterlengtet og nødvendig løft for svinenæringa. Det er særlig smågris- og kombinertprodusentene som ser en økning i 2. halvår 2021, mens det som følge av økt smågrispris er mindre økning i dekningsbidraget for slaktegrisprodusentene.  

Overgang til volum-modellen 

Etter årets jordbruksoppgjør har vi gått fra målpris og over til volummodellen på gris. Det avtales altså ikke målpris for avtaleåret slik som tidligere, men Nortura har nå som markedsregulator ansvar for å fastsette “Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris” (PGE) til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen. Dette gjelder både for gris, lam, storfe og egg. Gris gikk over fra målpris til PGE 1. juli 2021. Konsernstyret i Nortura fastsetter engrosprisene hvert halvår. I tillegg utarbeider Nortura en prisløype gjennom året med ukentlig fastsatt pris som bidrar til å balansere markedet. Engrosprisen settes på bakgrunn av vurderinger knyttet til blant annet marked, produksjonskostnader og internasjonale forhold. 

Norsvin har nå utarbeidet lønnsomhetsprognose for 2. halvår 2021. Vi vil komme med oppdatert prognose når prisløype for 1. halvår 2022 er klar. Norsvin har som før utarbeidet prognose for dekningsbidrag i kombinert produksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitt i purkering. 

Priser på smågris og slakt 

Den planlagte prisløypa for 2. halvår gir en gjennomsnittspris som er ca 1,50 kr høyere pr kg svinekjøtt sammenlignet med prisen i 1. halvår. Vi antar at gjennomsnittlig noteringspris på smågris i 2. halvår blir ca 950 mot 875 kr i 1. halvår 2021. Dette gir snitt 914 kr for hele 2021, mot snittpris 794 i 2020, altså en økning på 120 kr pr gris. Ser vi tilbake til 2019 var noteringsprisen i snitt bare 716 kr, altså ca 200 kr lavere enn i år. 

Grisen som slaktes i 2. halvår 2021, antar vi er innkjøpt til snitt noteringspris ca 930 kr.  

Usikkerhet om fôrpriser 

I slaktegriskalkylen har vi fra 15. juli gått over til å benytte pris på Format Vekst 120 i stedet for Format Vekst 110. Vi er usikre på fôrprisene framover, men forventer noe økning som følge av økte kornpriser i årets jordbruksoppgjør. I tillegg er de internasjonale råvareprisene nå så høye at de vil slå rett inn på kraftfôrprisen. Tollsatsene på samtlige proteinråvarer er på 0 kr. 

Andre kostnader 

Vi har også justert på en del andre kostnadsposter i kalkylene. Noen poster har vi økt med 2,9 %, tilsvarende konsumprisindeksen siste år.  Vi har lagt inn en større økning i kostnader til strø i smågris- og kombinertproduksjon, med bakgrunn i tall fra en del produsenter vi har vært i kontakt med.  

Kvantumstillegg pr smågris er økt fra 40 til 45 kr i vår kalkyle. Puljetillegg i slaktegrisproduksjon er økt fra 1,20 til 1,30 kr pr kg. 

Lønnsomhetsvekst i alle produksjoner 

Økt målpris i 2020 (-1,46 kr/kg) og godt svinekjøttsalg bidro til en betydelig lønnsomhetsvekst fra juli 2020.  Vi ser en fortsatt effektivitetsvekst, som sammen med økte priser på smågris og slakt også i år bidrar til en bedre lønnsomhet. Dette er helt nødvendig for å gi rom for vedlikehold og investeringer. Mange har blant annet behov for mer smågrisplass for å ha plass til stadig flere avvente smågris pr kull. Økte krav til dyrevelferdstiltak, som bl.a. økt bruk av strø og rotemateriale, gjør også at mange svineprodusenter nå ser behov for investeringer for å sikre framtidsrettede løsninger.   

Prognosen viser dekningsbidrag kr 30.395 pr. årspurke i kombinertproduksjon, kr 15.954 pr. årspurke i smågrisproduksjon, kr 464 pr. gris i slaktegrisproduksjon og kr 5101 pr kull hos satellitter. Til sammenligning viser våre beregninger at oppnådd dekningsbidrag i 2. halvår 2020 ble 24.419 kr pr. årspurke i kombinert, 12.189  kr pr. årspurke i smågrisproduksjon, 415 kr pr. gris i slaktegrisproduksjon og 4011 kr pr kull hos satellittene.   

Utsiktene framover er lysere enn på lenge, men vi ser også at de dekningsbidragene vi beregner nå er nødvendig dersom man skal dekke vederlag til arbeid og kapital, når vi nå ser en stor økning i byggekostnadene. 

Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris, prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri. Øvrige kostnader er skjønnsmessig satt blant annet med bakgrunn i informasjon fra regnskapsfirmaer, forsikringsselskaper og enkeltbesetninger. Vi mottar gjerne innspill på de ulike forutsetningene. Spesielt når det gjelder fôrforbruk på purker ønsker vi erfaringstall.  

En del forutsetninger, blant annet besetningsstørrelse og pristillegg, er angitt under den aktuelle kalkylen. Prisene en basert på 7 ukers puljedrift med 40 purker i kombinert produksjon og 90 purker i smågrisproduksjon. I slaktegrisproduksjon regner vi med 1.500 gris pr. år og vi forutsetter 35 kull pr pulje hos satellittene. 

Besetningsstørrelse og effektivitet er avgjørende for lønnsomheten 

Regnearket for lønnsomhetsprognosen kan brukes som grunnlag for å sette opp og beregne dekningsbidrag i din besetning. Du kan f.eks. legge inn pris pr. kg kjøtt, fôrforbruk i din besetning etc., og dekningsbidraget beregnes basert på dette. Større besetninger kan oppnå høyere priser på smågris og slakt, og ikke minst er det mye å hente på å produsere flere smågris pr purke og et lavere fôrforbruk pr kg tilvekst enn gjennomsnittet som er brukt i våre kalkyler. Ingris viser at det er store forskjeller mellom besetninger. Ifm investeringer og driftsplanlegging er det viktig å legge egne forutsetninger til grunn. 


Last ned kalkyle her:

Kalkyle 2. halvår 2021