Medisinsk sanering mot APP: For stor risiko

– Vi kan ikke ta noen som helst sjanser i toppen av avlspyramiden. Det er hovedbegrunnelsen for at Norsvins styre sier nei til medisinsk sanering i den øverste delen av avlspyramiden, sier styreleder Geir Heggheim.

Test
Publisert: 16.05.2017 Oppdatert: 16.05.2018

Stikkord:

Han sier at Norsvins styre har en ambisjon om å gjøre landets svinebesetninger fri for APP. Men det er stor usikkerhet knyttet til antibiotikaresistens, og denne risikoen og usikkerheten vil Norsvinstyret gjerne fjerne ved å si nei til medisinsk sanering i toppen av avlspyramiden.

Folkehelseproblem

Verdens helseorganisasjon sier at antibiotikaresistens blir et av verdens største folkehelseproblem. Allerede i 2050 kan det være flere som dør av antibiotikaresistens enn av kreft. Et slikt budskap betyr at det fremover vil bli et sterkt økende fokus på det å produsere svinekjøtt fra en frisk gris, mest mulig fri for sykdommer og med minst mulig bruk av antibiotika. Styret sier nei til at foredlingsbesetningene skal kunne benytte medisinsk sanering fordi det i dag råder for stor veterinærfaglig tvil om sikkerheten med medisinsk sanering på kort og på lang sikt. Vi vet for lite om risikoen for tilbakeslag ved medisinsk sanering. I tillegg ser vi at nyere forskning også er opptatt av at genetiske likhetstrekk kan gå i arv mellom generasjoner, slik at det er summen av alle hensyn og risikovurderinger som gjør at styret føler for stor utrygghet knyttet til medisinsk sanering i toppen av avlspyramiden. Foredlingsbesetningene er direkte knyttet opp mot Norsvin, mens slakteriene har sterkere innbefatning med formerings- og bruks- besetninger, og vi har i vårt vedtak ikke sagt noe om hvordan en omlegging skal skje videre nedover i avls- og helsepyramiden, sier Heggheim.

Økt SPF-etterspørsel

– Vil etterspørselen etter SPF-dyr vokse nasjonalt og internasjonalt? – Det tror vi. Og vi må være leveringsdyktige nåde i Norge og ute i verden. I Topigs Norsvin systemet er det bare etterspørsel etter SPF-dyr og ingen konvensjonelle.

Når vi nå løfter ambisjonnivået for norsk svineproduksjon til et nytt nivå, er det avgjørende viktig at vi ikke bommer, men faktisk skaffer oss momentumet og konkurransekraften vi er ute etter sier Heggheim.

Hele næringa må med

– Men målet er å få SPF-status i både avls- og bruksbesetninger innen 2030? – Ja, men Norsvin kan ikke greie den jobben alene. Vi trenger å samle alle gode krefter i hele svinenæringa dersom vi skal greie det. Oppsida ved SPF-produksjon tror jeg er åpenbar for de fleste. Det er en av de beste investeringene vi kan gjøre for å få økt avdrått, bedre tilvekst, lavere fôrfor-bruk og ikke minst, enda friskere gris med styrket kvalitetsprofil og omdømme. Norsvin greier ikke hele denne jobben alene, men vi kan bidra til å øke forståelsen for at dette er veien framover. Vi må ha hele bransjen med oss, slakterier og veterinærmiljøer. Det er viktig at det skapes felles forståelse og drivkraft for dette. Vi har jo greid det før, og sanert for sjukdommer som andre land har gitt opp å bekjempe. Det har vi fått til nettopp fordi alle kreftene i svinenæringa har stått sammen om å gjøre jobben, sier Geir Heggheim.

Dette er vedtatt

Dette ble vedtatt i Norsvins styre i høst: «Basert på en visjon om å gjøre hele landet fritt for APP innen 2030, vedtar styret at det skal settes i gang tiltak som skal gi alle Norsvins foredlingsbesetninger SPF-status innen 2024. Styret vedtar at disse besetningene ikke kan benytte medisinsk sanering for å oppnå en slik status. Vedtaket vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Vedtaket bygger på at det per i dag råder faglig usikkerhet om sikkerheten med medisinsk sanering på kort og lang sikt, samt at bruk av antibiotika har fått stadig sterkere fokus i dagens samfunn på grunn av den sterke utviklingen av antibiotikaresistens på alle nivåer i den humane medisin, men også i veterinærmedisinen. Styret ber administrasjonen utforme en detaljert tiltaksplan for å skaffe finansieringsmuligheter for svineprodusentene som skal sanere og bli SPF-besetninger. Styret ber administrasjonen utarbeide en kommunikasjonsplan som sikrer god faglig kunnskap og informasjon om økonomiske og praktiske forhold ved konvertering til SPF. Styret ber om at administrasjonen etablerer et eget prosjekt, med egen prosjektstyring, for å kunne nå Norsvins visjon.»