Nødvendig og etterlengtet lønnsomhetsvekst 

Norsvin har utarbeidet prognose for dekningsbidrag i kombinert produksjon, smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon for jordbruksavtaleåret 2020/21. 

Test
Publisert: 28.08.2020 Oppdatert: 28.08.2020

Stikkord:

Norsvin har utarbeidet prognose for dekningsbidrag i kombinert produksjon, smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon for jordbruksavtaleåret 2020/21. 

Etter flere år med svak lønnsomhet bidrar økt målpris (+kr 1,46) og et svinekjøttmarked i balanse til lønnsomhetsvekst i alle produksjonene. Dette er helt nødvendig for å gi rom for vedlikehold og investeringer. Det er nå 20 år siden det ble investert i totalløsdrift i norsk svineproduksjon, og Norsvin anslår at det er behov for større vedlikehold og investeringer i ca. 70 % av norske grisehus. Økte krav til dyrevelferdstiltak, som areal og bruk av strø og rotemateriale, gjør også at mange svineprodusenter nå ser behov for investeringer for å sikre framtidsrettede løsninger.  

Prognosen viser dekningsbidrag kr 24.233 per årspurke i kombinertproduksjon, kr 11.783 per årspurke i smågrisproduksjon og kr 388 per gris i slaktegrisproduksjon. Prognosen forutsetter målprisuttak, og vi har antatt en nedgang i omsetningsavgiften fra nyttår. Til sammenligning viser våre beregninger at oppnådd dekningsbidrag i avtaleåret 2019/2021 ble kr 18.788 per årspurke i kombinert, kr 9.439 per årspurke i smågrisproduksjon og kr 295 per gris i slaktegrisproduksjon.  

Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris, prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri.  Effektivitetsøkning med flere avvente pr. årspurke bidrar til noe av lønnsomhetsveksten, det samme gjør økte puljetillegg på slakt. Vi regner nå med puljetillegg på kr 0,75 per kilo i kombinert og kr 1,20 i slaktegrisproduksjon. 

Vi ser at kraftfôrprisene per august 2020 ligger 7-11 øre per FEn høyere enn august 2019, for de fôrtypene vi regner med i våre kalkyler. I prognosen for avtaleåret 2020/21 har vi antatt ca. 5 øre/FEn økt pris sammenlignet med faktiske priser i 2019/2020 

Øvrige kostnader er skjønnsmessig satt blant annet med bakgrunn i informasjon fra regnskapsfirmaer, forsikringsselskaper og enkeltbesetninger. Vi mottar gjerne innspill på de ulike forutsetningene. Spesielt når det gjelder fôrforbruk på purker ønsker vi erfaringstall. Vi regner nå med noe lavere fôrforbruk enn vi gjorde tidligere, både i dietida og drektighetstida. 

En del forutsetninger, blant annet besetningsstørrelse og pristillegg, er angitt under den aktuelle kalkylen. Prisene en basert på 7 ukers puljedrift med 40 purker i kombinert produksjon og 90 purker i smågrisproduksjon. I slaktegrisproduksjon regner vi med 1.500 gris per år.

Beregne dekningsbidrag i din besetning

Regnearket for lønnsomhetsprognosen kan brukes som grunnlag for å sette opp og beregne dekningsbidrag i din besetning. Du kan f.eks. legge inn pris per kilo kjøtt, fôrforbruk i din besetning etc., og dekningsbidraget beregnes basert på dette. 

Disse kalkyler viser ikke faste kostnader, men vi ser at de øker en del først og fremst som en følge av økte byggekostnader. Som et eksempel beregner vi at de faste kostnadene har økt med kr 2.500 per årspurke i kombinert de siste 5 år, på tross av svært lav rente. 

Du kan laste ned regnearket Lønnsomhetsprognose-avtaleåret-2020-2021 her.