Norsvin forventer politisk villsvin-handlekraft for å sikre dyrevelferden

Villsvin utgjør en stor trussel mot dyrehelsa hos norske griser.

Test
Publisert: 26.06.2018 Oppdatert: 18.09.2018

Villsvin utgjør en stor trussel mot dyrehelsa hos norske griser. Syke dyr er dårlig dyrevelferd og Norsvin forventer nå rask politisk handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet for å holde den norske villsvinpopulasjonen på et så lavt nivå som mulig og for å hindre at den spres ut over der den allerede er etablert – i de nære grensetraktene mot Sverige.

I Østfold har det de siste 10 årene etablert seg en stamme på rundt 1 000 villsvin som har innvandret fra Sverige. Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø (VKM) har kommet med en rapport som viser at vi kan få en villsvinpopulasjon på opptil 100 000 dyr i Norge dersom det ikke settes i verk tiltak nå for å begrense videre spredning.

Villsvin vil kunne etablere seg i de kystnære områdene i Sør-Norge, fra svenskegrensa til og med Rogaland, samt i store deler av Trøndelag og kystområdene i Nordland.

Villsvin kan bære på de samme sykdommene som tamsvin. Den største trusselen er afrikansk svinepest, som brer om seg i villsvinstammen i mange europeiske land. Sykdommen har en dødelighet på 100 % og det finnes ikke vaksiner. Men også sykdommer som PRRS, pseudorabies, smittsom spedgrisdiare er påvist i stort omfang hos villsvin. VKM-rapporten trekker også fram MRSA som en trussel.

Selv om de fleste svinebesetninger har god smittebeskyttelse er det stor risiko for å få inn smittestoffer, spesielt gjennom halm, høy, ensilasje og/eller flis som brukes som strø og rote- og aktivitetsmateriale. Dette høstes fra jorder hvor det kan være villsvinavføring eller rett og slett dyr som har dødd av ulike sykdommer. En stor villsvinstamme vil derfor være en konstant trussel mot den gode dyrehelsa i Norge, en trussel som er større hos oss enn i mange andre land, hvor det ikke brukes så mye strø og rote- og aktivitetsmateriale. Utegrisproduksjon vil være spesielt utsatt.

I Sverige har Jordbruksverket anslått at hvert villsvin koster det svenske samfunnet ca. kr. 5 000,-, først og fremst i form av avlingsskader i planteproduksjonen og trafikkulykker, etter at kjøttverdien er fratrukket. Danske myndighetene har vedtatt å bygge et villsvingjerde på den tysk/danske grensa for å hindre innvandring av villsvin og redusere risikoen for å få inn afrikansk svinepest.

I Norge har vi hatt en lang og god tradisjon hvor myndigheter og næring har jobbet sammen for å hindre nye dyresykdommer og for å utrydde smittestoffer fra husdyrpopulasjonen. Norsvin forventer derfor rask politisk handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet å hindre spredning av villsvin ut over de nære grensetraktene mot Sverige. Det er nå vi har muligheten til å handle.

I løpet av de siste 10 årene har det etablert seg en villsvinstamme på ca. 1 000 dyr i Østfold. Villsvin er uønsket art i norsk natur og kan utgjøre en stor smitterisiko til norsk svinepopulasjon. Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø har i en nylig rapport anslått at vi kan få over 100 000 villsvin i Norge om man ikke gjør tiltak nå. Villsvin kan etablere seg i de kystnære områdene i Sør-Norge, fra svenskegrensa til og med Rogaland, samt i store deler av Trøndelag og kystområdene i Nordland.

Norsvin har, sammen med Bondelaget og Animalia, fått laget en rapport som ser på noen av de samfunnsmessige problemene med en økt villsvinpopulasjon i Norge.

I rapporten foreslås det også noen tiltak for å forsøke å begrense videre spredning, men det krever politisk vilje og handlekraft. Norsvin forventer derfor at Landbruks- og matdepartementet tar tak i denne problemstillingen raskt.

Les rapporten her.