Ingen villsvin – ingen Afrikansk svinepest

Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre Afrikansk svinepest i Norge.

 

Test
Publisert: 02.10.2020 Oppdatert: 02.10.2020

Stikkord:

Av: Peer Ola Hofmo, overveterinær Norsvin SA

Villsvin kan være bærere av smittestoffer som kan gi sykdom både hos folk og griser. Nå er Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Tyskland. I Norge har næringen og myndighetene brukt og bruker mye penger på å holde svinepopulasjonen fri for alvorlige smittsomme sykdommer. La ikke villsvinet ødelegge den gode situasjonen.

Afrikansk svinepest påvist i Tyskland

Den 9. september ble det påvist Afrikansk svinepest hos et villsvin i Tyskland, nær den polske grensen. Sykdommen har trolig spredt seg fra Vest-Polen, hvor det det siste året har vært et stort utbrudd av sykdommen hos villsvin. Sykdommen har altså spredd seg vestover, til tross for at tyske myndigheter i fjor satte inn store ressurser for å forsøke å hindre at sykdommen spredte seg til Tyskland. Den 22. september er det funnet i alt 20 infiserte villsvin og et område på 150 kvadratkilometer er avsperret, med forbud mot all ferdsel. Denne sykdommen er ikke lett å stoppe. Men, uten villsvin vil ikke sykdommen få fotfeste i Norge.

Villsvin er den største trusselen

I Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport fra 2018 om villsvin lister de opp en rekke smittestoffer som villsvin kan være bærere av. Mest fokus de siste årene har det vært på Afrikansk svinepest. I stort sett alle nye land hvor Afrikansk svinepest har blitt påvist er det først i villsvinpopulasjonen, med noen unntak hvor det først er påvist i utegrisbesetninger. Denne dødelige sykdommen har spredt seg over store deler av verden og med villsvin som smittereservoar.

Danske myndigheter har inntatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker villsvin i Danmark, og har en aktiv bekjempelse. De har blant annet bygget et villsvingjerde mot den tyske grensa. Årsaken er først og fremst begrunnet i smittefaren og hensynet til dansk svineproduksjon.

I Norge er villsvin etablert i grenseområdene mot Sverige og spesielt i tidligere Østfold fylke. Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre Afrikansk svinepest i Norge. Uten villsvin – ingen Afrikansk svinepest.

Norsvin har en nullvisjon for villsvin i Norge

Denne smittetrusselen er hovedårsaken til at Norsvin mener at villsvinstammen i Norge bør bekjempes. I 2019 utarbeidet Miljødirektoratet og Mattilsynet en Handlingsplan mot villsvin. Handlingsplanen har som mål: «Minst mulig villsvin på minst mulig område». Hva er «minst mulig»? Hvordan skal man evaluere effekten av tiltakene i planen når målet ikke er målbart? Norsvin mener at det ikke skal være ynglende suggegrupper i Norge, og at streifdyr tas ut (skytes) på bakgrunn av aktiv overvåkning, altså en nullvisjon. Det er målbart, til tross for at det vil komme streifdyr fra Sverige til Norge.

Villsvin har stor reproduksjonsrate og er svært tilpasningsdyktige. Artsdatabanken har derfor klassifisert villsvin som en fremmed art med stort invasjonspotensiale og med høy risiko. For å hindre en økning i populasjonen må 2/3 av villsvinstammen felles hvert år. Villsvinjakt er en komplisert jakt. De er nattaktive. Norsvin er derfor redd for at de tiltakene som beskrives i Handlingsplan mot villsvin ikke er tilstrekkelige og kraftfulle nok til å begrense villsvinstammen.

I Sverige har de mistet kontrollen

I Sverige sier de selv at de har mistet kontrollen over villsvinet. I Sverige ble villsvin satt ut for jaktformål på 1970-tallet. Redaktøren i bladet Land Lantbruk skriver følgende om villsvinsituasjonen i Sverige: «..bilden som träder fram är glasklar: Det går inte längre att se några positiva effekter». Et samstemt Sverige synes nå å innse problemene som villsvinet skaper, og utsagn som går igjen er at man ikke skulle sluppet det så langt. Svenske eksperter anslår den svenske villsvinstammen til ca. 450.000 individer. Så langt som det har gått i Sverige kommer det neppe til å gå i Norge.

Norske svineprodusenter har de siste 10-årene brukt store summer for å sikre og bedre helsetilstanden hos norske griser. Det har vi gjort sammen med myndighetene, som også bruker store summer på å holde smittsomme sykdommer borte fra landet. Det har resultert i at vi har en svinepopulasjon som er fri for en rekke sykdommer som i andre land påfører dyr store lidelser og store tap for bonden. Vi kan ikke la villsvinet ødelegge den gode helsetilstanden vi har opparbeidet hos norske griser gjennom årtier. Regjeringen må innføre en nullvisjon.