Studiehefter

Norsvin gir ut årlige studiehefter, med ulike temaer for hvert år. Studieheftene utarbeides av Norsvin i samarbeid med andre aktører i næringa, og har til hensikt å fremme kompetansebygging blant svineprodusentene, og bidra til gode diskusjoner i studieringer rundt om i landet. Heftene merkes med årgang etter hvilket år de ble ferdigstilt, og legges ut til bestilling rett før jul samme år. Studieheftet 2020 er vårt nyeste hefte, til bruk i studieringene i 2020.

Årets studiehefte «Friskere gris – med SPF» bestilles i nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen. Heftet koster kr 220 eks mva + frakt.

Eldre studiehefter bestilles hos Norsvin på tlf. 62 51 01 00 eller på Epost. Husk å oppgi både leverings- og fakturaadresse når du bestiller hefter.

Studiehefte 2020

“Friskere gris – med SPF”

Årets studiekurs fra Norsvin fokuserer på SPF og har fått tittelen «Friskere gris – med SPF».  Studiekurset er aktuelt for både smågris- og slaktegrisprodusenter. Kurset gir svar på mye av det mange lurer på om SPF. Kanskje vil det også få flere til å vurdere overgang til SPF-produksjon.

 Studieopplegget består av et studiehefte med diskusjonsspørsmål og seks filmer med intervjuer av svineprodusenter og fagpersoner. 

Årets studiehefte på 60 sider koster 220 kr, og kan enten bestilles fra  Norsvins nettbutikk eller ved en e-post til  oystein.moen@norsvin.no

Filmene finner du på YouTube.

Studiehefte 2018

«Dyrevelferd i høysetet» 

Årets studieopplegg består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på dyrevelferd.

Heftet kan bestilles i Norsvins nettbutikk. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.

Årets studiehefte har tre studieenheter, slik at det skal passe med tre samlinger i studieringene.

Studieheftet tar for seg fem temaer som er knyttet til god dyrevelferd: Bruk av strø og rotemateriale, tilgang på fôr og vann, oppstalling og dyretetthet, oppfølging av sjuke og skadde dyr, og halebiting.

Årets studiehefte ble sendt i trykken i 2018, for bruk i studieringene i 2019.

Årets studiehefte koster kr 200 + frakt.

Filmene finner du på YouTube.

Studiehefte 2017

«Full kontroll fra avvenning til slakt»

Studieopplegget består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd.

Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.

Fire samlinger
Det er lagt opp til fire samlinger. I den første studieenheten kommer vi litt inn på hvordan fôrforbruk kan påvirke økonomien. I tillegg tar vi for oss betydningen av et godt dyremateriale, SPF og utslaktingsstrategi.

Andre studieenhet vil omhandle den nye Ingris tilvekst delen som lanseres den 3.januar. Her vil du få presentert hvordan man praktisk registrerer og henter ut resultater. Resultater fra en produksjonsrapport er viktig får å få vite hvor forbedringspotensialet finnes og i hvilken vei utviklinga i drifta går.

Tredje del vil omhandle fôring av små- og slaktegris, og litt om fôringsanlegg. Her vil du få vite hvordan fôrets sammensetning og valg av fôringsstrategi påvirker tilvekst og fôrforbruk. I tillegg vil du få et innblikk i forskjellige fôringsanlegg og hva som er viktig å huske på når det gjelder oppfølging av disse.

Den siste delen vil dreie seg om husdyrmiljø, halebiting og forskjellige sykdommer som er en utfordring i svineproduksjon. Gode rutiner ved innsett, nok areal og riktig ventilasjon er viktige faktorer for å ha en frisk gris. Halebiting er en stor utfordring, og i denne enheten blir det presentert årsaker og tiltak, i tillegg vil du også få en innføring i de sykdommene som gir de største utfordringene i små- og slaktegrisproduksjon.

Årets studiehefte koster kr 200 + frakt.

Filmene finner du på YouTube.

Studiehefte 2016

Jobb smart – tid spart

Årets studiehefte, «Jobb smart – tid spart», er klart til utsending. I år består studieopplegget av et kortfattet hefte og 8 korte videoer med deling av fagstoff, erfaringer og tips til smarte ting fra engasjerte svineprodusenter. Innholdet i heftet og filmene er sammen ment som et diskusjonsgrunnlag i studieringene.

Mange svinprodusenter har mye å gjøre og skulle gjerne ha frigjort mer tid til familie eller andre ting. Det finnes verktøy og arbeidsmåter for kontinuerlig forbedring, som gjør det mulig å bruke mindre tid og samtidig oppnå de samme eller bedre resultater.

Mange er flinke til å diskutere og dele kunnskap med andre kollegaer når vi møtes, snakkes på telefon eller på sosiale medier. Det å lære av andre er også en viktig del av kurset. I settet med filmer til studiekurset får vi presentert verktøy, arbeidsmåter, systemer og mange smarte ting fra flere svineprodusenter som kan bidra til at vi kan få litt lavere puls i hverdagen og samtidig oppnå de samme eller kanskje bedre resultater i drifta.

Du finner alle filmene på YouTube.

Studiehefte 2015

Ny gris, nye muligheter!

Årets studiehefte, «Ny gris, nye muligheter», er klart til utsending. I år er det gjort en vri på studieopplegget med et kortfattet hefte og 11 videosnutter med deling av erfaringer fra engasjerte svineprodusenter. Innholdet i heftet og filmene er ment som et diskusjonsgrunnlag i studieringene.

Det er lagt opp til fire samlinger:
Første samling belyser bakgrunnen for endringer i raser og genetikk i norsk svineproduksjon. Gjennomgang av de ulike rasenes egenskaper, resultater og tilbakemeldinger på den nye grisen, samt veien videre i avlsarbeidet.

Andre samling omhandler utvalg av livdyr, fôring, sosialisering, holdvurdering i oppdretts- og drektighetsperioden, samt rutiner rundt inseminering for å oppnå trivelige, holdbare dyr og gode produksjonsresultater.

Tredje studieenhet tar for seg dieperioden. Her får man tips rundt rutiner for klargjøring av fødebinge, innsett av purke, oppfølging rundt grising og utover i dieperioden, fôring, jernbehandling, kastrering, og avvenning.

Siste kapittel omhandler smågris og slaktegris periodene. Temaene som belyses er flytting, innsett, sortering, gruppering og oppfølging av dyr, fôring, oppfølging av miljø i grisehus, forebygging av halebiting og utplukk av dyr til levering av smågris og slakt. Bruk av og erfaringer med bruk av immunologisk kastrering av råner omhandles også i denne delen av kurset.

Studieheftet er godkjent av Studieforbundet Næring og Samfunn til bruk i studiering. For å få tilskudd, må hver enkelt ringleder rapportere gjennom studieforbundets web-baserte program, KursAdmin. For mer informasjon se naeringogsamfunn.no

Årets studiehefte koster kr 100 + porto (mva. kommer i tillegg dersom det ikke er sluttbruker som faktureres) og kan bestilles hos Norsvin på e-post til norsvin@norsvin.no. Bestill nå, og kom i gang med motiverende og sosiale studieringer.

Alle filmene til studiehefte 2015 finner du her.

Studiehefte 2014

Tenk litt lenger -er gris penger?

Studieopplegget er utarbeidet av Norsvin i samarbeid med Hans Petter Dobloug fra ØkonomiRådgivning AS. Målet er at opplegget skal gjøre deg til en bedre leder av din bedrift og samtidig gjøre deg noe mer økonomisk bevisst; – vite litt bedre hvor pengene tjenes og hvor kostnadene ligger. En god driftsleder har en oppfattelse av hvor det er best å prioritere sin arbeidsinnsats..

Studieheftet er godkjent av Studieforbundet Næring og samfunn til bruk i studiering uten lærer, og studieringene kan søke om tilskudd fra dem.

Prisen for studieheftet er kr 100,- pluss porto. Bestilling gjøres ved å sende e-post til norsvin@norsvin.no Husk å oppgi både leverings- og fakturaadresse.

Les mer om årets studieopplegg her: Tenk litt lenger -er gris penger?


Skjema for rapportering av studieringRapportskjema
Manual, teknisk demoManual teknisk demo
Huskeliste arrangørHuskeliste arrangør
MotivasjonsvideoSe videoen her!
Veiledning i eksport av saldobalanse fra Duett regnskapssystemVeiledning saldobalanse
Veiledning i å lage saldobalanse med mengde til CSV filVeiledning saldobalanse til CSV fil
Fil som brukes i forbindelse med å få ut data fra Duett regnskapssystem (må lastes ned og lagres):Saldobalanse
Fil for analyse av produksjonerAnalyse av produksjoner