Statsrådsbesøk

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte i dag Senter for avl og bioteknologi på Hamar. Her fikk han en liten innføring i hva de tre avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og TYR driver med.

Test
Publisert: 19.11.2018 Oppdatert: 27.11.2018

Stikkord:

Gjennomgangstema for møtet var klima og bærekraft. Geir Heggheim, styreleder i Norsvin presenterte Norsvin og vår internasjonale virksomhet, og understreket viktigheten av god dyrehelse og velferd som et av våre konkurransefortrinn både nasjonalt og internasjonalt. Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin snakket om grisens betydning i et globalt bærekraftsperspektiv. 
 
Norsvin og norsk svineproduksjon tar klimautfordringene og økt bærekraft på alvor og vi har mange fortrinn å bygge på. Blant annet er vi verdensledende på dyrehelse, med lavt antibiotikaforbruk og generell god helse på grisen. For det andre har vi verdens mest fôreffektive gris. For å ivareta disse to fortrinnene og styrke de ytterligere har vi et mål om 100% SPF-produksjon innen 2030 og 100% norske råvarer i fôret til norsk gris innen 2025.

Fra venstre: Landbruks- og matministeren Bård Hoksrud, styreleder i Norsvin Geir Heggheim og adm. dir. i Norsvin Olav Eik-Nes

100% SPF – Norge som grønn lunge
SPF står for spesifikk patogen frihet, og dette innebærer at dyrene i en SPF-besetning er fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener).
 
Hvorfor er dette viktig?
I FNs bærekraftsmål nr. 2 står det: «Å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk». Her har norske myndigheter og norske svineprodusenter en unik mulighet til å bidra! Vi har en unik helsestatus i Norge som vi må gjøre alt vi kan for å sikre og videreutvikle. SPF er et viktig bidrag i den sammenheng. Et godt eksempel er hvordan norske svineprodusenter har tatt et samfunnsansvar i samarbeid med norske myndigheter med å bekjempe MRSA. Et annet eksempel er den innsatsen som norske bønder generelt og norske svineprodusenter spesielt har gjort for å redusere bruken av antibiotika i norsk husdyrhold, ngjennom målrettet arbeid for dyrehelse og dyrevelferd. Noe som gjør at vi i dag er i verdenstoppen hva gjelder lavest forbruk av antibiotika i husdyrproduksjonen.
 
Norge kan, på samme måte som vi har ansvar for det globale frøhvelvet på Svalbard, bli en global grønn lunge for svinegenetikk.
Stikkordet her er å konvertere hele norsk svinekjøttproduksjon over til SPF, noe som vil sikre oss:
• Bedre dyrehelse og bedre dyrevelferd
• Enda mindre bruk av antibiotika
• Mer klimavennlig produksjon
• Økt fôreffektivitet og økt sjølforsyningsgrad med norske råvarer
• Styrket kvalitetsprofil og konkurransekraft internasjonalt
• Økt robusthet overfor globalt smittepress
• Økt mattrygghet

«Ingen andre land i verden har den muligheten som Norge har til å bli en grønn lunge i verden»

- Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin
100 % norske råvarer i fôret til gris i 2025. I dag er selvforsyningsgraden av råvarer på vel 80% i norsk svinefôr.
 
Målet skal nås gjennom følgende:
• Økt fôreffektivitet per kg produsert svinekjøtt gjennom avlsarbeidet
• Enda bedre dyrehelse og friskere gris (SPF) som utnytter fôret enda bedre
• Utvikling av nye proteinråvarer (Fôrindustrien)
 
Dette betyr for det nasjonale- og globale bærekraftperspektivet:
• Norsvins svinegenetikk er i 2018 representert i 110 millioner slaktegris globalt (i Norge 1,6 mill.)
• Som følge av Norsvins fôreffektive gris så reduseres behovet med vel 1 million tonn fôr per år globalt. Det betyr et frigitt areal på ca. 1,5 millioner dekar dyrka mark til annen produksjon, eller vel 50% av det norske kornarealet på 3 millioner dekar.
• Behovet for transport av både fôrråvarer over landegrenser og nasjonalt vil bli betydelig redusert.