Tiltakene mot villsvin treffer ikke

Myndighetene kan ikke plassere ansvaret for villsvin hos bønder og jegere, og så toe sine hender, skriver Torill Moseng og Peer Ola Hofmo i Nationen.

Test
Publisert: 22.02.2021 Oppdatert: 22.02.2021

Stikkord:

Artikkelen ble først publisert i Nationen 18.02.21
Av: Torill Moseng, President i Den norske veterinærforening, og Peer Ola Hofmo, Overveterinær Norsvin SA

Myndighetene kan ikke plassere ansvaret for villsvin hos bønder og jegere, og så toe sine hender

Villsvin er en av truslene mot hjemlig artsmangfold og dyrehelse. De hører rett og slett ikke hjemme i vår natur. Mens vi har pratet og planlagt, har villsvinene ikke bare trengt seg inn over landegrensen, men beveget seg stadig lengre nord og lengre vest i Norge.

I Norge er vi flinke til å snakke om trusler mot den norske naturen. Dessverre er vi flinkere til å prate og planlegge enn til å handle.

I januar ble det felt et villsvin i Verdal i Trøndelag. Aldri tidligere er det sett villsvin så langt nord i Norge. Noen uker senere ble det skutt villsvin i Hallingdal, dit det hadde funnet veien gjennom store mengder snø.


Lokalpolitikerne, bøndene, jegerne, Stortinget, og regjeringen er alle skjønt enige om at villsvin utgjør en trussel mot dyrehelse og folkehelse. Det er utarbeidet og vedtatt en handlingsplan for villsvinforvaltningen frem til 2024. Målet er at det skal være «færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område.». Selv om planer er bra, er dette ikke nok.

Det geografiske området der villsvin kan påtreffes i Norge begynner å bli veldig stort. Situasjonen er for alvorlig til at vi kan innta en vente-og-se-holdning. Villsvinet forholder seg ikke til byråkratiske prosesser, og innen vi får tiltak som treffer kan skaden allerede være skjedd.

I 2018 vurderte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) hvilke konsekvenser det kan ha for miljø og helse dersom villsvin etablerer seg i Norge. Beregningene viser at det er plass til, og egnet habitat for opptil 220.000 dyr i et 50-årsperspektiv. Hvis man tar hensyn til topografi og naturlige hindringer for spredning, er det realistisk å frykte at det kan være cirka 40.000 villsvin i Norge i 2030.

Villsvin tar med seg sykdommer som er farlige for både dyr og mennesker. I tillegg gir villsvin vesentlige faunaødeleggelser og redsel for ferdsel i mange regioner. Trafikkulykkene er mange og kostbare, både menneskelig og økonomisk. Viktigst er likevel ansvaret vi har for dyrevelferd hos norske dyr.

Vi har et tidsvindu nå – kanskje det går et par år før vi får etableringer av villsvin i store områder. Handlingsplanen slik den fremstår i møtet med det faktiske problemet med villsvin som etablerer seg i Norge er altfor vag. For bønder og veterinærer holder det ikke å lese om villsvinobservasjoner i lokalavisen. Det trengs systematisk kartlegging og effektive utryddingstiltak for å stoppe utbredelsen.

Det må gjøres konkret arbeid for å finne ut av hvor dyra kommer fra når de dukker opp i nye områder. Da vil man kunne sette i verk forebyggende tiltak mot spredning.

Myndighetene kan ikke plassere ansvaret hos grunneiere og jegere og så toe sine hender. Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har et felles ansvar for at handlingsplanen gir resultater etter intensjonen: færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område. Planen må oppdateres og endres når forutsetningene endrer seg. Nødvendigheten av dette har vi lært under koronaepidemien.

De nevnte departementer er nødt til å gjøre nye vurderinger når faktum er at villsvinets utbredelse øker dramatisk – til tross for planene. Et nasjonalt problem krever en faktisk og effektiv nasjonal respons.

Det siste året har lært oss at vi har dyktige politikere som kan handle raskt når krisen inntreffer – at handlingsplaner og strategier kan endres på kort tid og at kraftfulle tiltak kan komme på plass fort. Nå må politikerne samarbeide – på tvers av departementer, partier, regjering og Storting. Vi må ha en slagkraftig handlingsplan som kan gi ekte resultater.

Vi har ikke tid til å vente – villsvinene tar ikke pause.