Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge

-Den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse og innebærer en høy økologisk risiko, skriver Veterinærforeningen i en pressemelding.

Test
Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 20.11.2020

Stikkord:

Under følger en pressemelding fra Den norske veterinærforeningen signert Torill Moseng, President i DNV.

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge

Norsvin har en nullvisjon for villsvin i Norge, noe Veterinærforeningen støtter.

Villsvin er av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) definert som en fremmedart i norsk fauna. Den samme komitéen påpekte i rapporten i 2018 at dersom det ikke iverksettes drastiske tiltak vil villsvinbestanden øke og spre seg hurtig. Regjeringen kom med en handlingsplan ca. 1,5 år etter denne rapporten.

Veterinærforeningen forventer at det kommer flere tiltak for å utrydde villsvin i Norge

Veterinærforeningen har, på faglig grunnlag, påpekt at regjeringens handlingsplan om «færrest mulig villsvin på et minst mulig område» mangler handlekraft og konkrete tidsrammer med evaluering av planens effekt.

Villsvin påvises i stadig nye områder av landet vårt, senest i Øyer i Gudbrandsdalen. Det haster derfor med å utrydde villsvin i Norge.

Den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse og innebærer en høy økologisk risiko. Det har i 2020, ved flere anledninger, blitt påvist Salmonella fra villsvin i Østfold. Afrikansk svinepest, som er sykdommen vi frykter mest fra villsvin, har ikke blitt en mindre trussel etter at sykdommen 9. september 2020 for første gang ble diagnostisert i Tyskland.

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge. Det er verken hyggelig eller politisk korrekt å utrydde villsvin fra den norske faunaen, men det er nødvendig når helse og matsikkerhet står på spill. Veterinærforeningen har klare forventninger til at Landbruksministeren og Mattilsynet nå tar lederskap og snarlig setter inn nye konkrete tiltak.

En ny plan må inneholde tydelige tidsrammer og fortløpende evalueringer. Tiltak må iverksettes tidlig for å utrydde villsvin i Norge.

Kontakt:

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Mob: 930 93 064

E-post: tm@vetnett.no

 

Ellef Blakstad

Fagsjef, Den norske veterinærforening

Mob: 92280315

E-post: eb@vetnett.no

 

Frauke Becher

Kommunikasjonsrådgiver, Den norske veterinærforening

Mob: 47284325

E-post: fb@vetnett.no


Ingen villsvin – ingen Afrikansk svinepest

Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre Afrikansk svinepest i Norge.

Publisert: 02.10.2020
Av: Peer Ola Hofmo, overveterinær Norsvin SA

Villsvin kan være bærere av smittestoffer som kan gi sykdom både hos folk og griser. Nå er Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Tyskland. I Norge har næringen og myndighetene brukt og bruker mye penger på å holde svinepopulasjonen fri for alvorlige smittsomme sykdommer. La ikke villsvinet ødelegge den gode situasjonen.

Afrikansk svinepest påvist i Tyskland

Den 9. september ble det påvist Afrikansk svinepest hos et villsvin i Tyskland, nær den polske grensen. Sykdommen har trolig spredt seg fra Vest-Polen, hvor det det siste året har vært et stort utbrudd av sykdommen hos villsvin. Sykdommen har altså spredd seg vestover, til tross for at tyske myndigheter i fjor satte inn store ressurser for å forsøke å hindre at sykdommen spredte seg til Tyskland. Den 22. september er det funnet i alt 20 infiserte villsvin og et område på 150 kvadratkilometer er avsperret, med forbud mot all ferdsel. Denne sykdommen er ikke lett å stoppe. Men, uten villsvin vil ikke sykdommen få fotfeste i Norge.

Villsvin er den største trusselen

I Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport fra 2018 om villsvin lister de opp en rekke smittestoffer som villsvin kan være bærere av. Mest fokus de siste årene har det vært på Afrikansk svinepest. I stort sett alle nye land hvor Afrikansk svinepest har blitt påvist er det først i villsvinpopulasjonen, med noen unntak hvor det først er påvist i utegrisbesetninger. Denne dødelige sykdommen har spredt seg over store deler av verden og med villsvin som smittereservoar.

Danske myndigheter har inntatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker villsvin i Danmark, og har en aktiv bekjempelse. De har blant annet bygget et villsvingjerde mot den tyske grensa. Årsaken er først og fremst begrunnet i smittefaren og hensynet til dansk svineproduksjon.

I Norge er villsvin etablert i grenseområdene mot Sverige og spesielt i tidligere Østfold fylke. Vi har en unik mulighet til å bekjempe villsvinet nå, før det blir en mer omfattende spredning, og dermed hindre Afrikansk svinepest i Norge. Uten villsvin – ingen Afrikansk svinepest.

Norsvin har en nullvisjon for villsvin i Norge

Denne smittetrusselen er hovedårsaken til at Norsvin mener at villsvinstammen i Norge bør bekjempes. I 2019 utarbeidet Miljødirektoratet og Mattilsynet en Handlingsplan mot villsvin. Handlingsplanen har som mål: «Minst mulig villsvin på minst mulig område». Hva er «minst mulig»? Hvordan skal man evaluere effekten av tiltakene i planen når målet ikke er målbart? Norsvin mener at det ikke skal være ynglende suggegrupper i Norge, og at streifdyr tas ut (skytes) på bakgrunn av aktiv overvåkning, altså en nullvisjon. Det er målbart, til tross for at det vil komme streifdyr fra Sverige til Norge.

Villsvin har stor reproduksjonsrate og er svært tilpasningsdyktige. Artsdatabanken har derfor klassifisert villsvin som en fremmed art med stort invasjonspotensiale og med høy risiko. For å hindre en økning i populasjonen må 2/3 av villsvinstammen felles hvert år. Villsvinjakt er en komplisert jakt. De er nattaktive. Norsvin er derfor redd for at de tiltakene som beskrives i Handlingsplan mot villsvin ikke er tilstrekkelige og kraftfulle nok til å begrense villsvinstammen.

I Sverige har de mistet kontrollen

I Sverige sier de selv at de har mistet kontrollen over villsvinet. I Sverige ble villsvin satt ut for jaktformål på 1970-tallet. Redaktøren i bladet Land Lantbruk skriver følgende om villsvinsituasjonen i Sverige: «..bilden som träder fram är glasklar: Det går inte längre att se några positiva effekter». Et samstemt Sverige synes nå å innse problemene som villsvinet skaper, og utsagn som går igjen er at man ikke skulle sluppet det så langt. Svenske eksperter anslår den svenske villsvinstammen til ca. 450.000 individer. Så langt som det har gått i Sverige kommer det neppe til å gå i Norge.

Norske svineprodusenter har de siste 10-årene brukt store summer for å sikre og bedre helsetilstanden hos norske griser. Det har vi gjort sammen med myndighetene, som også bruker store summer på å holde smittsomme sykdommer borte fra landet. Det har resultert i at vi har en svinepopulasjon som er fri for en rekke sykdommer som i andre land påfører dyr store lidelser og store tap for bonden. Vi kan ikke la villsvinet ødelegge den gode helsetilstanden vi har opparbeidet hos norske griser gjennom årtier. Regjeringen må innføre en nullvisjon.