På initiativ fra Bondelaget går organisasjoner og virksomheter i landbruket sammen om #landbruksløftet. Hele 35 bedrifter og organisasjoner er med. Nå utfordres alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bondens inntekt betydelig. Inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn.

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

Det er aktører fra et bredt landbruk, enten som produsenter, organisasjoner eller som industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden.

– Det er et sterkt signal når aktører fra bredden i norsk landbruk ber våre kommende stortingspolitikere for de neste fire årene, om en politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Vi vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

Landbruk inn i valgkampen

Fra nå og gjennom de kommende seks uker fram til valgdagen, vil stortingskandidater møte #landbruksløftet.

– Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

Her er #landbruksløftet

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig

 • for at bonden kan investere
 • for rekruttering
 • for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
 • for matvareberedskapen
 • for å sikre et landbruk i hele landet
 • for å opprettholde verdiskapningen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

Hva innebærer et inntektsløft?

 • en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden
 • virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet
 • å videreutvikle verktøykassa for markeds og produksjonsregulering
 • at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.

Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

 1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
 2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
 3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden for mat og drikke
 4. Økt støtte til klimatiltak

Disse organisasjonene og virksomhetene fra et samlet landbruk støtter #landbruksløftet:

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nortura SA
 • Felleskjøpet Agri
 • Gartnerhallen SA
 • Tine
 • Rørosmeieriet
 • Grilstad AS
 • Norsk Kylling
 • Midt-Norge Slakteri  AS
 • Strand Unikorn og Norgesfôr
 • HOFF SA
 • Felleskjøpet Rogaland/Agder
 • Furuseth Slakteri AS
 • Fiskå Mølle AS
 • Geno SA
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landkreditt
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bondens Marked
 • Tyr
 • Norske landbrukstenester
 • Norsvin SA
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Birøkterlag
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Norsk Grønt
 • Slakthuset Eidsmo Dullum

 

Kontaktpersoner:

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, tlf: 4127 5230

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, tlf: 9750 8901