Avlsbesetninger

Nyheter

Siste nytt om avlsverdiberegningene onsdag 16.01, kl. 13.45:

Avlsverdiberegningene for duroc er oppdatert i dag. Når det gjelder landsvin, har vi fortsatt ikke fått publisert nye avlsverdier. Det jobbes med saken, men vi vet dessverre ikke når vi kan forvente at de er tilgjengelig.

Omlegging av avlsmålet og avlsverdiberegningene

Som tidligere annonsert, endrer vi avlsverdiberegningene i neste uke. Nye avlsverdier være tilgjengelig på Avlsweb fra om morgenen tirsdag 15. januar. Omleggingen inkluderer nye egenskaper, justert vektlegging av eksisterende egenskaper, mer data inkludert, samt tekniske forbedringer av avlsverdiberegningene. Til sammen medfører dette store endringer i avls-  og seleksjonsverdier både for landsvin og duroc. Samtidig er det viktig å presisere at kvaliteten på avlsverdiene blir bedre enn det vi har i dag.


Avlsverdi: For landsvin er det en gjennomsnittlig nedgang på 11,7 poeng for aktive purker, tilsvarende endring for duroc er på 3,7 poeng. Seminrånene på Alfa har i gjennomsnitt gått ned 13,6 poeng for landsvin og 2,4 poeng for duroc. Den store endringen for landsvin skyldes først og fremst at avlsverdiberegningene nå er harmonisert med resten av Topigs Norsvin. Fram til i dag har standardiseringsprosedyren for avlsverdiene vært litt annerledes for landsvin sammenlignet med de andre rasene.

Slektskapsverdi: Ved beregning av slektskapsverdien bruker vi nå informasjon fra alle tilgjengelige genotyper, på samme måte som i avlsverdiberegningene, dette medfører betydelige endringer. Mest synlig er det at det for dyr som er genotypet, nå også vil det være variasjon i slektskapsverdien innen kull. Gjennomsnittet for slektskapsverdien er betydelig lavere enn før, rundt 100 for begge raser for aktive dyr. Årsaken er at standardiseringsprosedyren er endret.

Seleksjonsverdi: De nye slektskapsverdiene gjør at vi kan redusere vekten på slektskap i seleksjonsverdien og samtidig ha kontroll på innavlsutviklingen. Ny seleksjonsverdi vil derfor være basert på 85 % avlsverdi og 15 % slektskapsverdi. Fram til nå har seleksjonsverdien hatt betydelig lavere spredning enn avlsverdien og slektskapsverdien. Dette blir nå endret slik at alle tre verdiene får den samme spredningen. Dermed blir variasjonen i seleksjonsverdiene nesten dobbelt så store som før!

Det gjenstår noe arbeid for å få kvalitetssikret slektskapsverdiene (og dermed også seleksjonsverdiene!) for duroc, så inntil videre skal durocbesetningene fortsatt bruke avlsverdien ved seleksjon av dyr.

Landsvin: Nye egenskapene som inkluderes i avlsmålet, er drektighetslengde, grisingsprosent, rånesmak, samt defektene svømmer og tvekjønn. Andre endringer i vektlegging er gjort med tanke på at kursen for de enkelte egenskapsgrupper skal være den samme som før. I tillegg til dette blir mer data fra utenlandske besetninger, både fra renraset landsvin og krysninger, inkludert i avlsverdiberegningene.

Duroc: Den viktigste endringen er at dyr med Talentinnslag nå har fått en riktigere vurdering enn før. Dette påvirker rangeringen av dyr betydelig. I tillegg er spedgrisoverlevelse og rånesmak blir inkludert i avlsmålet. Utover dette er det bare mindre justeringer i avlsmålet for Duroc.

For begge rasene er det gjort tekniske endringer i avlsverdiberegningene bl.a. er det flere egenskaper som får beregnet avlsverdi i samme kjøring. På den måten får vi utnyttet dataene bedre, vi får tatt hensyn til at egenskapene påvirker hverandre og sikkerheten på avlsverdiene blir høyere enn det vi har i dag.

Vi ber dere om spesielt å følge med på hjemmesidene og epost i begynnelsen av neste uke da eventuelt informasjon om endringer vil bli oppdatert! Hvis dere har seleksjon eller utrangering før 15. januar, så ta kontakt med avlskonsulenten. De har tilgang på de nye avlsverdiene (testavlsverdier) i din besetning.

NB, nye tidsfrister! Husk at unggrismålingsdata må sendes inn før klokka 15:00, for å få oppdaterte avlsverdier neste dag (unntatt fredag).  Når det gjelder Ingrisdata så må disse dataene være oppdatert før kl 03 for at de skal være inkludert i avlsverdiene neste dag. Nye avlsverdier vil normalt være tilgjengelig kl 07. Mere detaljert informasjon om tidspunkter for innsending av data og oppdateringer av avlsverdier vil bli gitt seinere. Nye gentoyperesultater  vil rutinemessig  leses inn og inkluderes i avlsverdiberegningene som går hver helg. Avlsverdier basert på nye genotyperesultater vil da foreligge søndag kveld. Som i dag, vil dato og tidspunkt for siste avlsverdiberegning vises i påloggingsbildet på Avlsweb.

Ressurser for avlsbesetningene

Brukermanual Avlsweb

Beskrivelse av avlsbesetningsoppgjøret

Farskapstest

Krav til testråner Norsvin Duroc

Krav til testråner Norsvin Landsvin

Påmeldingsfristen for testråner er mandag kl. 15.00.

Link til Helse- og Hygienereglement

Protokoll for vevsprøvetaking

Protokoll for varsling og oppfølging av avvik i formeringsbesetningene

Brukermanual Avlsweb

Protokoll for registrering av data i formeringsbesetninger

Protokoll for registrering av data i foredlingsbesetninger

Landsvin-gruppa

Foredlingsbesetningsgruppa (LFG) skal representere Landsvin foredlingsbesetningene innen en rekke områder, som evaluering av økonomisk modell og vektlegging i oppgjøret. LFG skal være et diskusjonsforum og rådgivende organ for Norsvins avlsledelse og behandle saker som blir fremmet under avlsbesetningsmøtet. Mandat landsvingruppa

Følgende representerer foredlingsbesetningene i LFG etter avlsbesetningsmøtet 2017:
Trygve Ånestad (leder), Kjersti Narum, Jan Botilsrud, Geir Aannerud, Nils Henry Haugen, Kristin Ianssen (vara)
Valgkomitè : Per Hansen og Martin Hammer.