Ny maskinlæringsmodell for stykningsdeler

Straks en råne blir CT-skannet på teststasjonen Delta, blir bildene lastet opp i skyen. Der kjøres en nyutviklet maskinlæringsmodell for stykningsdeler som gir økt genetisk framgang.
Del dette innlegget:

Skrevet av: Øyvind Nordbø, forsker i Norsvin

Den nye maskinlæringsmodellen er et viktig verktøy for å kunne bedre avlen på slakteprosent og spesielt verdifulle stykningsdeler, og for å kunne sortere gris til ulike markeder.

CT i svineavlen
I 2008 kjøpte Norsvin en CT-skanner for å kunne utføre målinger av kjøtt- og slakteprosent direkte på rånene på teststasjonen. I begynnelsen var analysen av CT-bilder i stor grad manuell, der vi tegnet inn på bildene hvor snittet mellom innvoller og bryst/magehule skulle gå. Videre gjorde vi en automatisk analyse av slaktet, der vi brukte gråtoneskalaen på CT-bilder (se Figur 1a) til å si hvor stor andel av slaktet som var bein, fett og muskel. Dette var en stor forbedring i forhold til halvsøskentesten.

Figur 1: Bilder fra CT, a) uten segmentering, b) segmentert med forrige maskinlæringsmodell, c) med manuelt korrigerte segmenteringer, brukt til å trene opp ny maskinlæringsmodell. Rosa er rygg, blå er innvoller, grønn er side, mens turkis er skinke. I c) har vi også lagt på ei ekstra klasse for krybba (i oransje).

Automatisk analyse
I 2016 ble en mer automatisert «atlas»-metode for analyse av CT-bildene utviklet. Denne modellen kunne, i tillegg til automatisk å gjøre snittet mellom innvoller og magehule i 3D, også dele opp CT-bildet i stykningsdelene skinke, bog, hode, side og rygg. Dette var et stort steg mot full automatisering, men svakheten var at modellen var svært tung å kjøre. Ei kraftig datamaskin brukte en halvtime på å beregne stykningsdelene per dyr. 

Kunstig intelligens
Fra 2015 var det en voldsom utvikling av teknikker innenfor kunstig intelligens, og vi så relativt raskt at disse metodene var enklere å kjøre rutine­messig enn forløperne. Disse metodene kan kjøre helt automatisk, men de krever at vi har et stort datasett med annoterte data. Med annoterte data mener vi en fasit for hva vi ønsker at maskin­læringsmodellen skal utføre. 

I vårt tilfelle hadde vi allerede et godt datasett med segmenteringer (se faktaboks) fra «atlas»-­modellen som vi brukte til å trene modellen.

I 2020 ble første maskinlæringsmodell for stykningsdeler satt i drift. Denne modellen prosesserte alle CT-skanna gris både fra Norsvin og Topigs Norsvin i nesten tre år. 

Hva er segmentering? Segmentering er en metode for å kunne si hvilke piksler i et bilde som tilhører ulike klasser. I den siste maskinlæringsmodellen for stykningsdeler, har vi ni ulike klasser: bakgrunn, krybbe, innvoller, hode, rygg, side, bog, skinke og testikler.

“I 2020 ble første maskinlæringsmodell for stykningsdeler satt i drift. Denne modellen prosesserte alle CT-skanna gris både fra Norsvin og Topigs Norsvin i nesten tre år. 

Nå er modellen forbedret, og representerer et enda kraftigere verktøy i svineavlen”.

Øyvind Nordbø. Forsker i Norsvin

Ny modell
I 2022 startet vi et arbeid med å re-trene maskinlæringsmodellen. Vi hadde oppdaget at den tidligere versjonen hadde noen svakheter som vi ønsket å forbedre. Spesielt gjaldt dette segmen­tering av testikler og innvoller, og vi så at i noen tilfeller ble også krybba som grisen ligger i under CT-skanninga inkludert som en del av grisen
(se Figur 1b). 

Men manuell segmentering er ensformig og langdrygt arbeid. I stedet for å segmentere alt fra bunnen av ønsket vi å bruke segmenteringene den gamle modellen produserte, og heller korrigere dem. Hode, rygg, bog og skinke var relativt godt segmentert, mens vi tegnet inn nye omriss av testikler, krybbe og innvoller manuelt i et tegneprogram på datamaskina, (se Figur 1c). 

Aktiv læring
Denne informasjonen ble så brukt til å trene opp modellen på nytt. Dette gjorde vi i en iterativ prosess, som kalles aktiv læring. Vi predikerte segmenteringer på noen nye dyr, kvalitetssjekket dem manuelt, korrigerte de som ikke var bra nok, og trente modellen på nytt med et stadig større datasett. Til slutt hadde vi en modell av tilfredsstillende kvalitet. Denne har vi nå brukt til å prosessere alle de 50.000 dyra som har vært scannet fra 2011 og fram til i dag.

Kvalitetsmål
Kvaliteten på en maskinlæringsmodell kan beregnes på mange måter. For segmenterings­modellen vår kan man beregne andelen piksler som blir klassifisert riktig i forhold til en fasit. Vi har også noen griser som har blitt skåret ned i tidligere forsøk, og man kan se på hvor godt prediksjonen stemmer med de faktisk veide stykningsdelene. 

Vi kan også kjøre en genetisk analyse av egenskapene og se hvor arvbare egenskapene er. Dersom egenskapene får høyere arvegrad (andel av egenskapen som kan forklares med gener), kan man si at det er mindre støy i systemet og at presisjonen til maskinlæringsmodellen er for­bedret. I Tabell 1 vises framgangen i arvbarhet på noen av de viktigste egenskapene som kommer ut fra maskinlæringsmodellen. 

Stigende arvbarhet
Vi ser at for bog, side og skinke stiger arvbarheten betraktelig. For slakteprosent er nivå det samme, mens for andel rygg er arvbarheten noe lavere enn med den tidligere maskinlæringsmodellen. 

Den nye maskinlæringsmodellen er et kraftigere verktøy i svineavlen, men den tidligere versjonen var heller ikke dårlig. I tillegg til å forbedre selve modellen for stykningsdelene, har arbeidet også gitt oss kunnskap om hvordan man kan styre utviklinga av en maskinlæringsmodell på en effektiv måte. Denne erfaringa vil vi ta med oss inn i videre arbeid med å utvikle automatiserte modeller for skjelett-, hjerte- og lungehelse hos gris.

Hva er maskinlæring? Maskinlæring er et samlebegrep om ulike metoder som man bruker for å gjøre prediksjoner. Typisk vil man gi datamaskinen eksempeldata og en fasit-tolkning på dataene.
I tillegg må man ha en modell med trenbare parametere som kan lære seg mønsteret mellom data og fasit. Så trener man modellen på eksempeldataene og ender med en prediksjonsmodell.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.