Jordbruksforhandlinger – kommentar på krav og tilbud med svinebrillene på

Jordbruket har levert sitt krav på 3,93 mrd. kr og staten har kommet med sitt tilbud på 2,62 mrd. kr. Men hvordan slår disse ut for svinenæringa? Nå når vi ikke lenger har målpris på svinekjøtt handler jordbruksforhandlingene nå i hovedsak om å ikke pålegge svinenæringen økte kostnader, at det gis investeringsvirkemidler og styrke velferdsordningene. Dette med økte kostnader er ekstra viktig i år hvor det ikke er rom for å ta ut økte priser i markedet.
Del dette innlegget:

Korn og kraftfôrpolitikk – Både jordbruket og staten foreslår at prisnedskrivingstilskuddet på fôrkorn økes tilsvarende det fôrkornprisen øker. Det er betryggende å se at både jordbruket og staten ser betydning av å ikke svekke kanaliseringspolitikken og sikre størst mulig produksjon av korn i kornområdene og sikre at vi har gris også i distriktene. 

Foto: Peder Ingvaldsen


Investeringstilskudd – Jordbruket foreslår å øke IBU-ramma (investeringstilskudd) med kr 23 mill. til kr 1243,5 mill. og staten vil øke ramma med kr 65. mill. til kr 1285,5 mill. Norsvin har i mange år hatt et ønske om at det skal gis mulighet for svineprodusenter å få tilskudd til investeringer som gir økt dyrehelse, dyrevelferd og klimatiltak for gris. Det største klimatiltaket som følge av bedre dyrehelse som også gir bedre dyrevelferd er omlegging til SPF. Jordbruket spiller inn at det må gis investeringsstøtte til fornying av eksisterende husdyrrom og til nødvendige bygningsmessige ombygninger ifm. SPF omlegging og at det kan gis investeringer til utvidelser opp til konsesjonsgrensa så lenge det er rom for det i markedet. Staten har lite spesifikt på gris, men fremhever at økning av ramma må sees i lys av behov for omstilling på grunn av økte krav til dyrevelferd. Begge fremhever og ser betydning av å styrke svineproduksjon i nord slik at man kan ivareta infrastruktur på slakteri da det er avgjørende for resten av landbruket i Nord-Norge som i stor grad har sesongbasert levering til slakt. Oppsummert åpner kravet og tilbud for at det kan gis tilskudd til eksisterende produsenter på dyrevelferd og klimatiltak.

Velferdsordninger – Norsvin har hatt et ønske om å doble satsen for avløsertilskudd for avlspurker til kr 3200. Purkeproduksjon har i forhold til flere andre husdyrproduksjoner i norsk landbruk, en lavere avløsersats sett opp mot behovet for avløsning. Dette bør utjevnes. Verken jordbruket og staten har svart på dette, men krav og tilbud foreslår å øke velferdsordningene generelt med 6 prosent. 

Utslag på referansebruk nr 5. Svin/korn – Det er kun ett referansebruk på svin. Bak dette bruket er det 30 faktiske bruk. Dette referansebruket er det eneste bruket av alle produksjoner som har en nedgang i årsresultat fra 2024 til 2025 i både jordbrukets krav og statens tilbud. For et familieårsverk viser jordbrukets krav i tabell 22 – kr 40500 i nedgang og statens tilbud i tabell 6.4 en nedgang på kr -36 300. Dette kan man si er en relativt lik nedgang da jordbruket og staten har noe ulik prognosering på hva som blir kostnadsveksten for 2025. Nedgangen i årsresultatet skyldes i hovedsak to ting:

  1. At det ikke er lagt inn en forventet prisøkning på svinekjøtt i verken 2024 og i 2025. Kommer markedet i balanse vil det ligge økte inntektsmuligheter her. 
  2. Jordbrukets tilbud vil gi i snitt 18,9 øre dyrere kraftfôr (i gjennomsnitt på alt kraftfôr i norsk landbruk) og i staten sitt tilbud vil det gi 19,4 øre. Dette er i hovedsak utslag av at både jordbruket og staten foreslår å fjerne den midlertidige ordningen vi har hatt der man prisnedskriver importerte karbohydratråvarer til kraftfôr ned til norsk nivå.  Dette prognoseres til å utgjøre kr 399,6 mill. for 2024 og 2025. Det siste året har denne ordningen i hovedsak blitt brukt på melasse og roesnitter. Dette brukes i hovedsak bare i fôr til purker og drøvtyggere. Etter korrespondanse med Felleskjøpet, sier de at bortfall av denne ordningen vil utgjøre 10 øre på bare purkefôret. Så prisøkningen på kraftfôr av både jordbrukets krav og statens tilbud vil i praksis bare utgjøre et vektet snitt på 3 øre i økt kraftfôrpris på alt kraftfôr i svinenæringen. Dermed blir utslaget på referansebruk nr 5. bli kr 24000 bedre fra jordbrukets tilbud og kr 22 000 bedre fra staten enn hva som står i krav og tilbudet referert til ovenfor. 

Produksjonsregulering – Jordbruket ønsker at det foretas en utredning av frivillige og ikke frivillige produksjonsregulerende virkemidler. I Statens tilbud henvises det til Stortingsmelding nr 11. «…flertallet viser til behovet for å vurdere nye produksjonsregulerende virkemidler, og mener det skal gjennomføres en utredning av nye virkemidler for produksjonsregulering for ulike produksjoner innen 1. april 2025. Utredningen skal skje i tett dialog med faglagene.» Det er bra at produksjonsregulering blir satt høyere opp på dagsorden.  Det er helt avgjørende fremover at næringen har flere verktøy å spille på som kan tas i bruk raskere.  Norsvin vil jobbe for å bidra til dette arbeidet.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.