Norsvins innspill til den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd

Del dette innlegget:

I februar 2022 vedtok Stortinget å be regjeringen om å utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd. Meldingen skal omfatte produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fisk og Stortinget ba om at den skulle være ferdig seinest vårsesjonen 2023.

Forrige gang det ble lagt fram en stortingsmelding om dyrevelferd var i 2002. En stortingsmelding er et dokument hvor regjeringen presenterer hvilken politikk de ønsker å føre på dette området framover. Når regjeringen oversender stortingsmeldingen til Stortinget, vil meldingen bli offentlig. Deretter vil meldingen bli diskutert i Stortinget før den sendes tilbake til regjeringen. Deretter er det naturlig å tro at regjeringen enten vil komme med lovendringer eller endringer i forskrifter. En stortingsmelding inneholder sjelden detaljerte konkrete forslag til krav og endringer, men legge overordnede føringer for arbeidet videre innen det aktuelle fagfeltet (i denne sammenheng «dyrevelferd»). Lovendringer, endringer i eksisterende forskrifter eller nye forskrifter vil komme på høring før de blir vedtatt. 

Mandag 27 juni var Norsvin invitert til å legge fram synspunkter på innretningen av den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd. Det var Landbruks- og matdepartementet som arrangerte møtet. Norsvin var en av ca. 30 organisasjoner som var invitert, og hver organisasjon fikk tre minutters taletid.

Norsvin påpekte følgende:

  • Det er viktig at det ligger gode faglige vurderinger bak arbeidet og at meldingen blir basert på vitenskapelige arbeider. Utenlandske undersøkelser kan ikke automatisk overføres til norske forhold pga. andre raser, driftsformer og regelverk.
  • Status mht dyrevelferd hos gris må bygge på Mattilsynets tilsynskampanje, som er designet for å gi et objektivt og representativt bilde av situasjonen.
  • Ber om at dyrehelse vies spesiell oppmerksomhet i stortingsmeldingen, mht. å bevare og forbedre helsestatus.
  • Skepsis til merkeordninger som angir dyrevelferd. Dyrevelferd er relatert til det enkelte dyrets opplevelse av sin egen situasjon. Merkeordninger kan si noe om driftsformer, men ikke det enkelte dyrets velferd. 
  • Endringer i regelverk må være økonomisk gjennomførbare og det må foretas konsekvensanalyser når det kommer nyer krav. Gode intensjoner må ikke føre til utilsiktede negative konsekvenser for dyr, bonde eller produkt. Må ha nødvendige overgangsperioder.

Utfra diskusjonene i media, og vedtaket i Stortinget er virker det sannsynlig at følgende elementer vil bli berørt i stortingsmeldingen når det gjelder gris:

–              Økt areal til smågris og slaktegris, samt økt areal i fødebinge

–              Totalforbud mot fiksering i fødebinge

–              Tilgang til mykt liggeareal

–              Kastrering av hanngriser 

–              Ytterligere krav om miljøberikelse og tiltak for å stimulere til bedre tilgang til uteareal

Eventuelle krav knyttet til dette vil da mest sannsynlig komme som krav gjennom enten lovendring, forskriftsendringer eller nye forskrifter etter at stortingsmeldingen er behandlet i Stortinget og sendt tilbake til regjeringen.

Norsvin jobber kontinuerlig med innspill til departementet og skal sende inn to innspillsdokumenter til departementet. Det ene vil omfatte avlsvirksomheten. Den andre forhold som gjelder hold av gris. Fristen for disse innspillene er 1. september.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.