Oppsummering Jordbrukets krav – forslag som angår svineprodusenten

Del dette innlegget:

Onsdag 27. april la et samlet jordbruk fram sitt krav til jordbruksforhandlingene 2022. Rammen for årets krav på 11, 567 milliarder kroner gjenspeiler den enorme kostnadsveksten og de fallende inntektene som har vært.

Det trengs et skikkelig løft for å beholde norske svineprodusenter og sikre rekruttering fremover. Styreleder i Norsvin, Per Inge Egeland, er fornøyd med årets krav:

– Vi er veldig fornøyde med at faglagene har tatt bøndene på alvor og stilt et krav på 11,5 milliarder kroner. Kostnadsveksten har vært enorm og bondens inntekt har vært lav i mange år. Dette kravet er helt nødvendig for å sikre norsk matproduksjon og matvareberedskap for den norske befolkning, sier styrelederen.

Per Inge Egeland, styreleder i Norsvin SA

– For svineprodusentene sin del er vi fornøyde med den midlertidige løsningen som er foreslått på nedskriving av kraftfôr slik at virkningen på kraftfôret blir tilnærmet uendret. Det er også gledelig å se at faglagene nå foreslår investeringsmidler til gris. Nå gjenstår det å se om staten innser alvoret og følger opp, avslutter han.

De viktigste punktene som angår gris i kravet:

 • Nedskrive kraftfôret – Forslag om å suspendere prisnedskrivningstilskudd på korn inntil videre. Frigjorte midler brukes til å etablere en midlertidig ordning for nedskrivning av ferdig kraftfôr. Den etableres fra 01.09.2022 når norsk korn fra årets sesong blandes inn i kraftfôret. Virkningen på kraftfôret vil bli tilnærmet uendret som følge av økt kornpris.
 • Investeringsmidler til redusert klimautslipp, dyrevelferd og HMS-hensyn prioriteres. Det kan gis støtte til oppgradering hos eksisterende svineprodusenter knyttet til
  • Dyrevelferdstiltak, gjødselhåndtering, energi- og klimatiltak, ventilasjon o.l.
  • Utvidelser hos eksisterende produsenter opp til konsesjon for kombinert- og slaktegrisprodusenter, ved markedsbehov
 • Satellitter skal få fullt avløsertilskudd
  • Fordi satellitter ikke kan ha mer enn 53 avlspurker har de ikke fått maks uttelling på avløsertilskudd slik det er lagt opp i dag, dette til tross for at arbeidsforbruket er på nivå med smågrisproduksjon.
 • Foreslås nytt tak på avløsertilskudd (opp 12%, 96 580 kr) med ny sats per avlspurke (+139 kr og slaktegris (+5 kr)

Hvorfor vil ikke prisnedskrivning på korn fungere i år?

Formålet med prisnedskrivingstilskuddet er å sikre avsetning av norsk korn gjennom markedsordningen for å bidra til likeverdige vilkår mellom husdyrprodusenter med egen kornproduksjon, og husdyrprodusenter uten slik produksjon.

Prisnedskrivingstilskuddet reduserer prisen på korn som skal brukes til matmel eller kraftfôr. For husdyrbønder som dyrker korn vil det da lønne seg å levere kornet til et kornmottak, og kjøpe inn ferdig kraftfôr. Kraftfôrkostnaden blir da den samme uavhengig av om husdyrprodusenten dyrker korn eller ikke.

Sånn som situasjonen er nå, kan vi ikke bruke prisnedskrivning av korn til kraftfôr som tidligere. Da vil prisen på norsk korn ligge under importert råvare og kan føre til at markedsaktører byr opp prisen på norsk korn som utfordrer markedsordningen.

Andre momenter som bondelaget krever som angår svineprodusenten: 

 • Frakttilskudd på slaktedyr må økes med 15 millioner kroner fra 155 til 170 millioner kroner.
 • Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at all merkostnadsvekst fram til 1. juli dekkes opp med budsjettmidler gjennom en engangsutbetaling i 2022, så raskt som teknisk mulig etter Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret. På gris er det marginalt med foreslåtte satser over husdyrtilskudd:
  • Avlsgris: 75 kr/dyr
  • Slaktegris 7 kr/dyr
 • Dyrevelferdstilskudd for produksjoner som er med i dyrevelferdsprogrammet, flatt tilskudd 5000 kr per produksjon.
 • Bondelagets forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 2 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen mot villsvin i 2023, tilsvarende som for 2022. I tillegg forutsettes 2 millioner kroner finansiert over Klima- og miljødepartementets budsjett.
 • Bevilgningsramme over jordbruksavtalen for IBU-midlene: 829,5 millioner kroner. Dette er en økning på 150 millioner kroner sammenlignet med Prop. 200 S (2020–2021) (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.).
  • Øremerking av IBU-midler til grøntsektoren: 150 mill. kroner, herav 20 millioner kroner til småskala grønt.
 • Egne midler i tillegg, utenom jordbruksavtalen, til investeringer hos storfebruk for å oppfylle løsdriftskravet: 600 mill. kroner. Dette frigjør IBU-midlene slik at mer kan brukes på gris.
 • Videreføring av investeringstilskudd til tak over kum.

Kontaktpersoner i Norsvin: Per Inge Egeland, styreleder i Norsvin, mobil 909 40 307
Gyda Gaarder Tørraasen, organisasjonssjef i Norsvin, mobil 971 75 703

Les mer om jordbrukets krav på Bondelagets nettsider her.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.