Vurdering av lønnsomhet i svineproduksjon

Del dette innlegget:

Norsvin har i mange år beregnet og fulgt lønnsomheten for den norske svineprodusenten. Vi har gjennom flere tiår presentert Grisebørsen i Svin, der vi følger utviklingen i dekningsbidrag for ulike produksjonsformer. Vi innhenter også informasjon for å beregne driftsoverskudd, rentekrav og arbeidsbetaling. Kalkylene har vært viktig som grunnlag for våre innspill til Jordbruksforhandlingene, og har vært etterspurt av svineprodusenter, rådgivere og andre aktører tilknyttet svinenæringen. Det er et mål at kalkylene skal gi et godt grunnlag for å vurdere inntektsmulighetene og de ulike kost­­nadene i svineproduksjonen. For Norsvin har det vært en selvfølge at man må sette et rentekrav, eller kall det gjerne et avkastningskrav, på hele investeringskostnaden. Dette må beregnes for å vurdere om produksjonen er lønnsom, dvs. om det er tilstrekkelig med inntekter til å gi vederlag til både kapital og arbeidsinnsats. Status i dag er at svært få lar seg friste til å investere i svineproduksjon, og ifølge Norsvin beregninger har kostnadene pr kg kjøtt økt langt mer enn inntektene det siste året.

Hvordan er lønnsomhetsutviklingen og prognosene nå?

Etter jordbruksoppgjøret i mai 2022 utarbeidet vi en prognose for 2. halvår 2022, der vår spådom var at kostnadene pr kg kjøtt ville øke med 5 kr pr kg sammenlignet med 2. halvår 2021, altså ett år tidligere. Nå har vi kommet midtveis i dette halvåret og det ser ut til at kostnadene øker med enda mer enn vi trodde i mai, hele 5,90 kr pr kg kjøtt. Samtidig ligger det an til en inntektsøkning på ca kr 4,30 pr kg i samme periode, altså fra 2. halvår 2021 til 2. halvår 2022. Dette gir en netto nedgang i lønnsomheten på kr 1,60 kr pr kg kjøtt i løpet av et år. Hovedårsaken til kostnadsveksten på 5,90 kr pr kg er økte fôrkostnader, men også økte energipriser, renter og byggekostnader har stor betydning.

Norsvin frykter at vi i 1. halvår 2023 vil se en ytterligere kostnadsvekst på ca 2,50 – 3,00 kr pr kg, først og fremst pga signaler om økte fôrpriser og økt rentenivå. I kostnadsberegningen har vi inkludert alle kostnader i produksjonen unntatt arbeidskostnadene.

Nortura har vedtatt å øke PGE for svinekjøtt med 3,50 kr pr kg kommende halvår. Vi er spent på hvor stor andel av økningen som kommer svineprodusenten til gode gjennom økt pris, da det kan blir ytterligere kostnadsvekst i industrien. Vi er redd for at denne prisøkningen kun dekker kostnadsveksten kommende halvår, – dvs det blir ikke noe igjen til å dekke inn etterslepet på kr 1,60 pr kg kjøtt som vi har beregnet siste året.

Status i dag er at det er svært lite investeringer i norsk svineproduksjon, samtidig som vi vet at det er stort behov hos mange svineprodusenter for å oppgradere produksjonsapparatet i takt med effektivitetsøkning og nye krav til drift og dyrevelferd. Mange har et arbeidskrevende driftsapparat som begynner å bli nedslitt, men er usikre på veien videre.  Hvis vi skal sikre en norsk svineproduksjon i framtida, må lønnsomheten styrkes gjennom økte priser som gir bedre inntektsmuligheter og framtidstro.

Hva ligger til grunn for Norsvins kalkyler?

Norsvin utarbeider lønnsomhetskalkyler for kombinert produksjon, smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og satellitter i purkering. Kalkylene er i hovedsak basert på effektivitetstall fra Ingris (gjennomsnitt), prisstatistikk fra Nortura på slakt, Norturas priser på smågris og livdyr, samt kraftfôrpriser fra FK Agri.  Øvrige kostnader er skjønnsmessig satt blant annet med bakgrunn i informasjon fra regnskapsfirmaer, forsikringsselskaper og byggefirmaer. Prognosene som vi utarbeider er basert på resultat av jordbruksoppgjør, signaler fra fôrbransjen og informasjon fra Nortura Totalmarked om svinekjøttmarkedet og prisutsikter.

Dekningsbidrag

Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste (avkastning). Dekningsbidraget kan variere mye gjennom året og over år. Dekningsbidraget i produksjonen varierer også mye mellom produsenter, blant annet pga. ulike produksjonsresultater, størrelse på produksjonen, priser på innsatsfaktorene og priser på leverte produkter. Dekningsbidrag pr enhet (pr årspurke, pr kull eller pr slaktegris) er nyttig å beregne når man vil sammenligne resultatet hos ulike produsenter med samme produksjonsform og for å finne forbedringsmuligheter i produksjonen. Dekningsbidraget viser ikke den totale lønnsomheten, men sier noe om hvor mye som er igjen til å dekke faste kostnader og vederlag til kapital/avkastningskrav og arbeidsinnsats. Norsvin følger den månedlige utviklingen i dekningsbidrag og presenterer dette jevnlig i fagbladet Svin.

Kapitalkostnad og arbeidsbetaling

Det er stor variasjon i næringa når det gjelder hvor mye kapital (egenkapital og lånte midler) som er satt inn produksjonen og hvor mye arbeid som legges ned.  Et økonomisk resultat som ikke relateres til disse størrelsene gir et dårlig uttrykk for lønnsomheten. For Norsvin har det derfor vært en selvfølge at vi også lager lønnsomhetskalkyler som viser de totale kapitalkostnadene. Bare på den måten kan produsentene vurdere om det, med gitte forutsetninger, vil lønne seg å investere i svineproduksjon. Kalkylene skal være til hjelp for å vurdere om det er mulig å oppnå avkastning på kapitalen og hva man sitter igjen med i arbeidsbetaling totalt og per time med et antatt arbeidsforbruk. Dette er viktig å vurdere når man står foran en investeringsbeslutning.

Rentekrav

I Norsvins kalkyler beregner vi et rentekrav på investeringskostnaden i de ulike produksjonsformene (smågris, kombinert- og slaktegrisproduksjon). Dette har vært gjort med en enkel ligning der vi beregner gjennomsnittlig rentekrav for hele investeringskostnaden ved å bygge nytt. Dette er en teoretisk beregnet godtgjørelse av innskutt kapital, dvs. både egenkapital og lån. I våre beregninger har vi brukt gjeldende byggepriser slik at kalkylen fanger opp kostnadsveksten og kapitalbehovet for det enkelte år. Rentesatsen har vi også justert årlig i forhold til bankenes lånerente, forutsatt egenkapitalandel mindre enn 40%. Dette vil si noe høyere rente enn vanlig boliglånsrente, men likevel et nøkternt avkastningskrav på egenkapitalen.

Lønnsomhetsvurderinger

Gjennom jevnlig oppdatering av lønnsomhetskalkylene forsøker vi å ta pulsen på den totale lønnsomheten i svineproduksjonen. Hvordan er utviklingen over år, dvs. hvor mye er det igjen i arbeidsbetaling hvis man oppnår gjennomsnittlige produksjonsresultater, har et bygg som skal avskrives over 25 år og setter et krav til avkastning på innskutt kapital tilsvarende lånerente?  Svineprodusenten som står foran en investering kan legge inn sine forutsetninger og krav i kalkylene, som f.eks. forventede produksjonsresultater, forventet arbeidsforbruk og krav til kapitalavkastning, og ut ifra dette beregne hvilke muligheter det er for arbeidsbetaling pr time. Uansett hvordan man fordeler resultatet på godtgjørelse til kapital og arbeidsinnsats, så må det totale vederlaget over tid være stort nok til at svineprodusentene ser seg tjent med å investere i en arbeids- og kapitalkrevende produksjon.

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.

Androstenon

Androstenon er et feromon som produseres i testikkel i samme biokjemiske reaksjonsvei som testosteron og østrogen. Androstenon fraktes med blod til spyttkjertlene der det fungerer som et duftstoff som bidrar til å aktivere stårefleksen hos purka. Det er dog et fettløselig steroid og for høy produksjon og/eller for dårlig nedbryting fører til at androstenon lagres i fettvev. For høye nivåer i fett gir rånesmak. Nivå av androstenon er sterkt påvirket av genetiske faktorer. 

Skatol

Skatol er et metabolsk produkt av aminosyren tryptofan som absorberes fra tarm og brytes ned i lever. Nivå av skatol er også påvirket av genetikk, men kan til en viss grad reguleres av miljømessige faktorer. Skatol er ett betydelig større problem hos råner enn hos purker fordi androstenon hemmer nedbryting av skatol slik at det lagres i fettvev.  

Innsamling av data

I prosjektet BoarPPM ble det tatt prøver av nedskjærte halvsøsken til avlsrånene, og androstenon og skatol på disse ble analysert ved hormonlaboratoriet på NMBU Adamstuen. Dette gir sikre målinger på rånesmak som kan brukes i beregning av arvegrader og korrelasjoner til andre egenskaper. 

Videre har det vært ett annet prosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, der vi testet den sensoriske (lukt-test) metoden «Human Nose Score». Denne er betydelig mindre nøyaktig enn kjemiske analyser og er heller ikke objektiv, men den er billig og kjapp og har gitt verdifulle fenotyper til bruk i avlsarbeidet. 

Resultater

Både egne analyser og andre publiserte studier konkluderer med at det ikke er noen store negative genetiske korrelasjoner til andre egenskaper ved seleksjon for lavere rånesmak. Med fenotypene innsamlet i prosjektene som grunnlag, har rånesmak derfor blitt implementert i avlsmålene for landsvin og duroc. For øyeblikket tas det kjemiske målinger på et utvalg av slektninger til avlsrånene for å sikre oppdaterte fenotyper. Selv uten direkte registreringer på avlsrånene så forventer vi en reduksjon i nivået av rånesmak framover ved hjelp av genetisk seleksjon. 

Suksess i Nederland

I Nederland har Topigs Norsvin hatt stor suksess med avl for lavere rånesmak og har iløpet av de siste ti årene klart å redusere nivå av rånesmak med over 50 prosent i sine raser. 

Noe av årsaken til denne suksessen ligger i at de har brukt fettbiopsier fra avlsrånene for å sikre målinger til effektiv avl. Dette har imidlertid så langt ikke vært tillatt i Norge.